Til startsiden

Kapittel 6. Andre bestemmelser

§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse

§ 6-1. Tilsyn og håndhevelse

Statens jernbanetilsyn skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift, og i forskrifter og enkeltvedtak gitt i medhold av denne, blir overholdt.

§ 6-2. Klage

§ 6-2. Klage

Klage over enkeltvedtak truffet av Statens jernbanetilsyn etter forskriften her, avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

§ 6-3. Overgangsbestemmelser

§ 6-3. Overgangsbestemmelser

Virksomheter som har fornøyelsesinnretninger som ved ikrafttredelse av denne forskrift har sikkerhetsmessig godkjenning gis tidsbegrenset driftstillatelse inntil Statens jernbanetilsyn har verifisert at innretningen fyller forskriftens krav.
For virksomheter med fornøyelsesinnretninger hvor det er krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan, må slik inspeksjon være utført innen to år fra forskriftens ikrafttredelse.
Kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 må være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse.

§ 6-4. Ikrafttredelse

§ 6-4. Ikrafttredelse