Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at fornøyelsesinnretninger blir anlagt, bygget, drevet, vedlikeholdt og fjernet slik at innretningen ikke fører til skade på person, eiendom eller miljø.

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder den som tilbyr fornøyelsesinnretning til bruk for publikum.
Forskriften gjelder ikke den del av fornøyelsesinnretning som faller inn under plan- og bygningslovgivningen.

§ 1-3. Definisjoner

§ 1-3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:
 1. a.
  fornøyelsesinnretning: installasjon til bruk for fornøyelsesformål som innebærer risiko og som stiller minimale krav til ferdigheter og hvor brukerne enten bringes i bevegelse eller situasjoner hvor de helt eller delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller begge deler.
 2. b.
  virksomhet: foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for en eller flere fornøyelsesinnretninger.
 3. c.
  driftstillatelse: tillatelse til å drive en fornøyelsesinnretning, jf. tivoliloven § 6.
 4. d.
  driftsleder: leder for driften av fornøyelsesinnretning.
 5. e.
  ulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.
 6. f.
  alvorlig hendelse: uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke.
 7. g.
  hendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som innvirker på driftssikkerheten.

§ 1-4. Myndighetene

§ 1-4. Myndighetene

Statens jernbanetilsyn utsteder driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger. Slik tillatelse erstatter ikke plikten til å innhente tillatelse fra andre myndigheter.
Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne forskriften.