§ 3. Infrastrukturforvalter

§ 3. Infrastrukturforvalter

Infrastrukturforvalter i forordning (EU) nr. 913/2010 forstås i samsvar med definisjonen i forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften) § 1-2 bokstav b.