§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 402/2013

§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 402/2013

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ej (forordning (EU) nr. 402/2013) med de endringer som følger av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136 (Felles sikkerhetsmetode for risikoevalueringer (CSM RA)) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.