Høring om oppheving av togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften

Høring åpnet: 06. april 2017 – Høringsfrist: 05. juni 2017

Om høringen

Endringen av forskriftene foreslås å tre i kraft 1. januar 2019. SJT foreslår å videreføre bestemmelser om helsekrav for skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv. og bestemmelser om signaler på tog i en egen forskrift.

Bakgrunnen for å endre forskrifter

TSI OPE (kommisjonsforordning 2015/995/EU) bestemmer at det er infrastrukturforvalter som har det overordnede ansvaret for å formulere alle relevante krav som skal oppfylles av tog som har tillatelse til å kjøre på infrastrukturforvalterens nett. Når togframføringsforskriften og ERTMS-togframføringsforskriften oppheves vil jernbanevirksomhetene få ansvaret for å forvalte regelverket. De driftsmessige forholdene for togframføring endres ikke, og dagens praksis og regelverk kan videreføres. Dersom jernbanevirksomhetene senere ønsker å foreta endringer, må prinsippene for endring i sikkerhetsstyringsforskriften følges.

Gjennomføringsplan før 1. juli

EØS-landene skal innen 1. juli 2017 utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan med tiltak for å rette seg etter EU-kommisjonens beslutning. SJT vil ha tilbakemeldinger på vårt grunnlag for gjennomføringsplan for TSI OPE for å sikre en riktig og realistisk gjennomføringsplan for de delene av TSI OPE som ikke er gjennomført i norsk rett.