Høring om ny forskrift om taubaner

Høring åpnet: 04. februar 2016 – Høringsfrist: 06. mai 2016

Om høringen

Statens jernbanetilsyn har laget utkastet til forskriften som bygger på forutsetningene i utkastet til ny taubanelov. Målet med ny lov og ny forskrift er et enklere og mer funksjonelt regelverk.

Sikkerhet for brukerne

Den nye taubaneforskriften erstatter hele 11 forskrifter. Hensikten er først og fremst å forenkle og etablere et regelverk som vil bidra til å ivareta sikkerhet for brukerne av taubaner, deriblant de som besøker landets mange alpinanlegg. Utkastet til forskrift inneholder også færre krav om rapportering enn eksisterende regelverk. Mindre rapportering vil lette det administrative arbeidet for taubanevirksomhetene.

Mindre detaljerte krav

Den nye taubaneforskriften inneholder generelle krav til alle taubanetyper og spesielle krav til enkelte typer baner. Kravene blir mindre detaljerte. Nå blir det mer opp til virksomheten selv å vurdere hvordan kravene i forskriften skal oppfylles. Et annet viktig krav er at sikkerhetsstyringssystemet skal tilpasses virksomheten.

Annen type tilsyn

Statens jernbanetilsyn vil utføre tilsyn på en annen måte når den nye taubaneforskriften trer i kraft. Ikke alle anlegg vil få besøk av tilsynet hvert år. I tillegg til stedlig tilsyn vil tilsynet basere seg på gjennomgang av dokumenter, ledelsesmøter, tilsynsmøter, egenevaluering/-rapportering osv. Virksomheten og type tilsyn vil bli valgt ut fra en vurdering av risiko.