Regelverk om infrastruktur

Regler om infrastruktur, tillatelse til å ta i bruk, tekniske krav, krav om bruk av tredjepart m.m.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

Handler om Jernbanetilsynets myndighet, oppgaver og forskriftsmyndighet, ERAs og jernbanedirektoratets myndighet og oppgaver og krav til meldermyndighet.

Jernbaneforskriften

Regulerer blant annet lisens, fordeling av infrastrukturkapasitet, avgifter og markedsovervåking og tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Bestemmelser som regulerer bygging av ny og oppgradering og utskiftning av eldre infrastruktur, meldeplikt til tilsynet i forbindelse med endringer og saksbehandlingsregler for søknadsprosessen for å ta i bruk infrastruktur.

Samtrafikkforskriften

Gjennomfører samtrafikkdirektivet i norsk rett. Bestemmelser om hvordan få tillatelse til å ta i bruk infrastruktur og jernbanekjøretøy, klageregler ved avslag på søknad, bestemmelser om TSI-er med mer.

TSI INF – Infrastruktur

Tekniske krav for bygging av ny, oppgradering og utskiftning av eldre infrastruktur for å sikre samtrafikkevnene til jernbanesystemet.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI INF.

TSI ENE – Energi

Tekniske krav til energisystemet i jernbanen.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI ENE.

TSI SRT – sikkerhet i jernbanetunneler

Tekniske krav for å sørge for et akseptabelt sikkerhetsnivå i jernbanetunneler.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI SRT.

TSI PRM – personer med nedsatt bevegelighet

Tekniske krav til utforming av passasjervogner og stasjoner, for å sikre at de er tilgjengelige for alle, også personer med nedsatt bevegelighet.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI PRM.

TSI CCS – styring, kontroll og signal

Tekniske krav til signaler, trafikkstyring og kontrollsystemer på jernbanen. Retter seg mot både infrastrukturen og kjøretøy, og samspillet mellom disse.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI CCS.

STM-reglene

Dokumenter som beskriver Specific Transmission Modules.

Forskrift om meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen

Gjennomfører bestemmelser fra samtrafikkdirektivet som handler om godkjenning av samsvarsvurderingsorganer (NoBo og DeBo) og utpeker Statens jernbanetilsyn som meldermyndighet etter direktivet.

Forskrift om jernbaneinfrastrukturregisteret RINF

Bestemmelser om innhold og oppbygging i et register over infrastrukturen i hvert land.

Forskrift om ERTMS-gjennomføringsplan

Bestemmelser om en forpliktende plan til å bygge ut ERTMS i det europeiske jernbanenettet.