Kravforskriften

Veiledning til § 8-1 i forskrift 10. desember 2014 nr. 1572 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. (kravforskriften). Versjon oppdatert 03.02.2015.

Publisert: 09.08.2016   Endret: 09.08.2016

Kravforskriften gjelder for jernbanevirksomheter som driver sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m., som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet. Statens jernbanetilsyn har også gitt ut kommentarer til kravforskriften.

Krav til rapportering

Det følger av kravforskriften § 8-1 at virksomheten årlig skal rapportere foregående års jernbaneulykker og sikkerhetsindikatorer samt utarbeide en årlig sikkerhetsrapport. Statistikken og sikkerhetsrapporten skal sendes tilsynet henholdsvis innen 31. januar og 30. juni hvert år. I tillegg følger det av kravforskriften § 7-2 at den som driver jernbanevirksomhet skal ha oppfølging av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Formål og virkeområde

Formålet med denne veiledningen er å beskrive hva som skal rapporteres til Statens jernbanetilsyn i forbindelse med den årlige rapporteringen.

Veiledningen omfatter ikke:

 • varsling og rapportering i forbindelse med den enkelte ulykke eller hendelse i henhold til varslings- og rapporteringsforskriften eller
 • rapportering til andre tilsynsmyndigheter, som Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet etc.

Nærmere om noen begreper

Jernbaneulykke

Er definert i kravforskriften § 1-3 punkt g. En hendelse skal defineres som jernbaneulykke dersom et eller flere av følgende kriterier inntreffer:

 • alvorlig personskade, definert som sykehusinnleggelse over 24 timer,
 • skader på skinnegående materiell, spor og andre installasjoner for mer enn cirka 1,3 millioner norske kroner eller
 • stans i trafikken på strekningen over 6 timer.

Se for øvrig presisering av begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

I tillegg skal jernbaneulykkene beskrives i fritekst og må minimum inneholde følgende opplysninger:

 • Dato for når hendelsen skjedde.
 • Sted for hvor hendelsen skjedde.
 • Beskrivelse av hendelsen.
 • Type aktivitet (egen trasé, blandet trafikk, ordinær drift osv.)
 • Ved personskade må følgende inkluderes:
 • - antall skadde
 • - antall døde
 • - hvor alvorlig skadd hver person ble
 • - hvilken kategori personen tilhører: passasjer, personell, brukere av planovergang, uvedkommende eller andre
 • Ved forsinkelser skal kostnadene estimeres dersom den ikke er kjent.
 • Ved materielle skader skal kostnadene estimeres dersom den ikke er kjent.

Togpassasjerer

Er alle personer som reiser med trikk/t-bane, ekskludert personell som utfører sitt arbeid om bord.

Dødsfall

Enhver person som blir drept umiddelbart, eller som dør i løpet av 30 dager som et resultat av en jernbaneulykke. Selvmord er ekskludert.

Uvedkommende

Enhver person som befinner seg ulovlig i sporet, med unntak av brukere av planovergang.

Andre

Enhver person som ikke er definert som «passasjer», «personell, inkludert underleverandørs personell», brukere av planovergang eller uvedkommende.