Veiledning til årlig rapportering etter kravforskriften § 8-1 annet ledd for T-bane og trikk

Kravforskriften gjelder for jernbanevirksomheter utenfor det nasjonale jernbanenettet.

Kravforskriften § 8-1 annet ledd krever at den som driver jernbanevirksomhet skal rapportere om foregående års jernbaneulykker og sikkerhetsindikatorer. Rapporteringen skal sendes til Statens jernbanetilsyn innen 31. januar.

Jernbanevirksomheten skal også utarbeide en sikkerhetsrapport om foregående kalenderår. Denne rapporten skal sendes Statens jernbanetilsyn innen 30. juni.

Nærmere om innholdet i sikkerhetsrapporten

I kravforskriften § 4-8 første ledd om ledelsens gjennomgang, stilles det krav til at ledelsen skal gjennomgå sikkerhetsstyringssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. En beskrivelse av ledelsens gjennomgang vil være dekkende for bokstavene a, c og d nedenfor.

A.   Sikkerhetsmål og resultater av sikkerhetsplanene

Følgende opplysninger forventer vi at det minimum rapporteres om:

  1. En beskrivelse av virksomhetens sikkerhetsmål (for eksempel kvantitative mål for antall ulykker og beskrivende kvalitative mål)
  2. En beskrivelse av i hvilket omfang virksomhetens sikkerhetsmål er oppnådd
  3. En beskrivelse av resultater som er oppnådd på bakgrunn av f eks sikkerhetsplan/handlingsplan for året, og eventuelt andre initiativer for forbedring av sikkerheten.

Vi viser også til veilederen om målstyring.

B.   Sikkerhetsindikatorene/Oversikt over sikkerhetsarbeidet og ulykker  

Rapporteringsskjema for tunnelbane (T-bane) Skjemasymbol

Rapporteringsskjema for sporvei og forstadsbane Skjemasymbol

C.   Resultatet av interne revisjoner

Følgende opplysninger forventer vi at det minimum rapporteres om:

  • En beskrivelse av fremgangsmåte, for eksempel om det anvendes sjekklister og/eller tredje part, systemrevisjon, inspeksjon, leverandørrevisjon eller ressursbruk
  • En oversikt over planlagte og utførte tilsyn
  • En oversikt over revisjonstemaer
  • Referater av relevante avvik og sikkerhetskritiske temaer
  • En beskrivelse av relevante korrigerende tiltak

D.   Mangler og funksjonssvikt

Med mangler og funksjonssvikt menes forhold som er relatert til organisering, tekniske forhold osv. som har betydning for sikkerheten.