Årlig rapportering etter kravforskriften

Veiledning om årlig rapportering etter kravforskriften. Se skjemaer og mer veiledning nederst.

Kravforskriften gjelder for jernbanevirksomheter som driver sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m., som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet.

Krav til rapportering

Kravforskriften § 8-1 sier at virksomheten årlig skal rapportere foregående års jernbaneulykker og sikkerhetsindikatorer, samt utarbeide en årlig sikkerhetsrapport.

Sikkerhetsindikatorer skal sendes til oss innen 31. januar.

Sikkerhetsrapporten skal sendes til oss innen 30. juni.

I tillegg skal den som driver jernbanevirksomhet følge opp jernbaneulykker og jernbanehendelser, som beskrevet i kravforskriften § 7-2.

Nærmere om noen begreper

Jernbaneulykke

Begrepet «jernbaneulykke» er definert i kravforskriften § 1-3 punkt g. En hendelse er en jernbaneulykke dersom et eller flere av følgende kriterier inntreffer:

 • alvorlig personskade, definert som sykehusinnleggelse over 24 timer
 • skader på skinnegående materiell, spor og andre installasjoner for mer enn cirka 1,3 millioner norske kroner eller
 • stans i trafikken på strekningen over seks timer

Se også forklaring av begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse.

I tillegg skal jernbaneulykkene beskrives i fritekst, og må minimum inneholde:

 1. dato for når hendelsen skjedde.
 2. sted for hvor hendelsen skjedde.
 3. beskrivelse av hendelsen.
 4. type aktivitet (egen trasé, blandet trafikk, ordinær drift osv.)
 5. årsak (for eksempel feil på kjøretøy, handling fra tredjeperson)
 6. hvorfor det er definert som jernbaneulykke (se definisjon over)

Ved personskade må virksomheten ha med:

 • antall skadde
 • antall døde
 • hvor alvorlig skadd hver person ble
 • hvilken kategori personen tilhører: passasjer, personell, brukere av planovergang, uvedkommende eller andre

 • Ved forsinkelser skal kostnadene beregnes dersom de ikke er kjent.
 • Ved materielle skader skal kostnadene beregnes dersom de ikke er kjent.

Togpassasjerer

Togpassasjerer er alle personer som reiser med trikk eller T-bane, utenom personell som arbeider om bord.

Dødsfall

Et dødsfall betegner enhver person som blir drept umiddelbart, eller som dør i løpet av 30 dager som følge av en jernbaneulykke. Selvmord er ikke med.

Uvedkommende

Uvedkommende er enhver person som befinner seg ulovlig i sporet, med unntak av brukere av planoverganger.

Andre

Andre er enhver person som ikke er definert som «passasjer», «personell, inkludert underleverandørs personell», brukere av planovergang eller uvedkommende.

Skjemaer og veiledning

Rapporteringsskjema for tunnelbane (T-bane) Skjemasymbol

Rapporteringsskjema for sporvei og forstadsbane Skjemasymbol

Veiledning til årlig rapportering etter kravforskriften § 8-1 annet ledd for T-bane og trikk