Årlig rapportering etter kravforskriften

Veiledning om årlig rapportering etter kravforskriften. Se skjemaer og mer veiledning nederst.

Kravforskriften gjelder for jernbanevirksomheter som driver sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m., som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet.

Krav til rapportering

Kravforskriften § 8-1 sier at virksomheten årlig skal rapportere foregående års jernbaneulykker og sikkerhetsindikatorer, samt utarbeide en årlig sikkerhetsrapport. Statistikken og sikkerhetsrapporten skal sendes til oss henholdsvis innen 31. januar og 30. juni hvert år. I tillegg skal den som driver jernbanevirksomhet følge opp jernbaneulykker og jernbanehendelser, som beskrevet i kravforskriften § 7-2.

Nærmere om noen begreper

Jernbaneulykke

Begrepet «jernbaneulykke» er definert i kravforskriften § 1-3 punkt g. En hendelse er en jernbaneulykke dersom et eller flere av følgende kriterier inntreffer:

 • alvorlig personskade, definert som sykehusinnleggelse over 24 timer
 • skader på skinnegående materiell, spor og andre installasjoner for mer enn cirka 1,3 millioner norske kroner eller
 • stans i trafikken på strekningen over seks timer

Se for øvrig presisering av begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

I tillegg skal jernbaneulykkene beskrives i fritekst, og må minimum inneholde følgende opplysninger:

 • Dato for når hendelsen skjedde.
 • Sted for hvor hendelsen skjedde.
 • Beskrivelse av hendelsen.
 • Type aktivitet (egen trasé, blandet trafikk, ordinær drift osv.)
 • Ved personskade må følgende inkluderes:
  • antall skadde
  • antall døde
  • hvor alvorlig skadd hver person ble
  • hvilken kategori personen tilhører: passasjer, personell, brukere av planovergang, uvedkommende eller andre
 • Ved forsinkelser skal kostnadene beregnes dersom de ikke er kjent.
 • Ved materielle skader skal kostnadene beregnes dersom de ikke er kjent.

Togpassasjerer

Togpassasjerer er alle personer som reiser med trikk eller T-bane, ekskludert personell som utfører sitt arbeid om bord.

Dødsfall

Et dødsfall betegner enhver person som blir drept umiddelbart, eller som dør i løpet av 30 dager som et resultat av en jernbaneulykke. Selvmord er ekskludert.

Uvedkommende

Uvedkommende er enhver person som befinner seg ulovlig i sporet, med unntak av brukere av planovergang.

Andre

Andre er enhver person som ikke er definert som «passasjer», «personell, inkludert underleverandørs personell», brukere av planovergang eller uvedkommende.

Skjemaer og veiledere

Rapporteringsskjema for T-bane Word-symbol

Rapporteringsskjema for T-bane PDF-symbol

Rapporteringsskjema for trikk og sporvogn Word-symbol

Rapporteringsskjema for trikk og sporvogn PDF-symbol

Veiledning til årlig rapportering etter kravforskriften § 8-1 annet ledd for T-bane og trikk Word-symbol

Veiledning til årlig rapportering etter kravforskriften § 8-1 annet ledd for T-bane og trikk PDF-symbol