Høring om sikringsbestemmelser i sikkerhetsstyringsforskriften

Høring åpnet: 18. desember 2013 – Høringsfrist: 19. mars 2014

Om høringen

Forslag til sikringsbestemmelser foreslås å bli tatt inn i gjeldende sikkerhetsstyringsforskrift (sif) av 11. april 2011 nr. 389. Det innebærer blant annet at virkeområdet er det samme som for gjeldende bestemmelserfor sikkerhet knyttet til utilsiktede handlinger. Dessuten har heller ikke sikringsbestemmelsene i utgangspunktet som mål å sikre opprettholdelse av drift.

Som følge av at sikringsbestemmelsene inntas i sif, vil bestemmelsene som gjelder alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og jernbaneulykke også gjelde for uønskede hendelser som er et resultat av tilsiktede handlinger. SJT foreslår å ta inn en unntaksbestemmelse i forskriften §9-1. Forslaget innebærer færrest mulig avvik fra tilsvarende gjeldende bestemmelser for sikkerhet.