Museumsbane, havnespor og sidespor

Regelverk for museumsbaner på og utenom jernbanenettet, sidespor, havnespor og lignende, og om tillatelser til å bruke arbeidsmaskiner på sporet.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Jernbaneansvarsloven

Bestemmelser om jernbanens erstatningsansvar ved personskade og skade på reisegods.

Jernbaneundersøkelsesloven

Bestemmelser om varsling, rapportering og undersøkelser av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Jernbaneundersøkelsesforskriften

Detaljerte bestemmelser om undersøkelsesmyndighetens oppgaver og plikter ved jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Varslings- og rapporteringsforskriften

Regler om plikten til å varsle og rapportere om jernbanehendelser og jernbaneulykker.

Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

Handler om Jernbanetilsynets myndighet, oppgaver og forskriftsmyndighet, ERAs og jernbanedirektoratets myndighet og oppgaver og krav til meldermyndighet.

Arbeidsmaskinforskriften

Har bestemmelser om tillatelser til jernbanekjøretøy som brukes i arbeid på jernbanen, T-bane og trikk, på lukket spor og som ikke kan brukes på åpen linje.

Museumsbaneforskriften

Gjelder for museumsjernbane som er fysisk adskilt fra jernbanenettet. Regulerer både trafikkstyring, infrastruktur, tillatelser til å drive og kjøretøy på museumsbanen.

Sidesporforskriften

Regulerer alle sider ved drift av private sidespor og godsbaner, både tillatelser til kjøretøy, infrastruktur og trafikkstyring samt sikkerhetsstyring av virksomheten.

Tillatelsesforskriften

Handler om tillatelse til trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane, offentlige sidespor og havnespor.