Overordnet regelverk

Overordnet regelverk for sikkerhet og virksomhetsstyring på jernbanen.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Jernbaneansvarsloven

Bestemmelser om jernbanens erstatningsansvar ved personskade og skade på reisegods.

Jernbaneundersøkelsesloven

Bestemmelser om varsling, rapportering og undersøkelser av jernbaneulykker og jernbanehendelser. 

Tilsynsforskriften (CSM Supervision)

Felles sikkerhetsmetoder for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse. 

Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

Handler om Jernbanetilsynets myndighet, oppgaver og forskriftsmyndighet, ERAs og jernbanedirektoratets myndighet og oppgaver og krav til meldermyndighet .

Jernbaneforskriften

Regulerer blant annet lisens, fordeling av infrastrukturkapasitet, avgifter og markedsovervåking og tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Transportklagenemndforskriften

Bestemmelser om hvordan transportklagenemnda skal organiseres, deres saksbehandling og vedtak og finansiering av nemnda. Nemnda kan behandle klager fra passasjerer på jernbane, trikk og T-bane.

Fråhaldspliktforskrifta

Bestemmelser om promillegrenser for personell med utvalgte oppgaver på jernbane, trikk og T-bane.

Forskrift om billettering ved jernbanetransport

Formålet med forskriften er å legge til rette for enhetlige reiseinformasjons- og billetteringssystemer innenfor kollektivtransporten.

ERA-forskriften

Gjennomfører ERA-forordningen i norsk rett. Forordningen regulerer ERAs oppgaver og myndighet ved utstedelse av sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak og tillatelser til jernbanekjøretøy.

Jernbaneundersøkelsesforskriften

Detaljerte bestemmelser om undersøkelsesmyndighetens oppgaver og plikter ved jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Varslings- og rapporteringsforskriften

Regler om plikten til å varsle og rapportere om jernbanehendelser og jernbaneulykker.

Sikkerhetsforskriften

Gjennomfører sikkerhetsdirektivet i norsk rett, og har bestemmelser om sikkerhetsstyringssystemer, sikkerhetssertifikat og -godkjenning, tilsyn og oppgaver for nasjonale sikkerhetsmyndigheter.  

Forskrift om meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen

Gjennomfører bestemmelser fra samtrafikkdirektivet som handler om godkjenning av samsvarsvurderingsorganer (NoBo og DeBo) og utpeker Statens jernbanetilsyn som meldermyndighet etter direktivet.

Forskrift om sikkerhetsmål for jernbanen

Kalles også CST-forskriften og etablerer sikkerhetsmål for jernbanesystemet i Europa, med egne måltall for Norge.

Forskrift om felles vurderingsmetode for sikkerhetsmål

Fastsetter en felles sikkerhetsmetode som skal brukes av Det europeiske jernbanebyrået til å beregne og vurdere oppfyllelsen av felles sikkerhetsmål.