§ 3-12. Kontroll og vedlikehold

§ 3-12. Kontroll og vedlikehold

Taubanevirksomheten skal ha rutiner for kontroll og vedlikehold av taubanen. Arbeidet skal utføres av kvalifisert personell.
Kontroll og vedlikehold av anlegget skal være lagt opp slik at det forebygger ulykker og alvorlige hendelser. Ved kjøring av taubanen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll hvor sikkerheten ved taubanen kan være redusert, skal det ikke transporteres passasjerer eller gods.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll, inkludert kontroll av tau. Hvis det finnes beskrivelser av kontroll og vedlikehold fra leverandøren av taubanen, skal leverandørens beskrivelse følges.
I tillegg skal taubanevirksomheten vurdere behovet for ytterligere kontroll og vedlikehold eller kortere intervaller enn leverandøren har anbefalt.
Utført kontroll og vedlikehold skal være dokumentert.
Når det gjelder stolheiser, totausbaner og kabelbaner, kan Statens jernbanetilsyn kreve at spesielle inspeksjoner som utføres etter denne bestemmelsen, skal gjennomføres av et uavhengig inspeksjonsorgan.

Til første ledd:

Med «kvalifisert personell» betyr personell med relevant opplæring i den type taubane som taubanevirksomheten har.

Til annet ledd:

For taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 2004 må kontroll og vedlikehold som et minimum omfatte NS-EN 1709:2019, kapittel 6.