§ 3-10. Driftskontroll

§ 3-10. Driftskontroll

Før taubanen åpnes, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand, og at alle sentrale sikkerhetsfunksjoner virker som de skal. Driftslederen plikter samtidig å påse at tilstrekkelig redningspersonell er tilgjengelig.
Ved taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser eller annen uforutsett driftsstans skal taubanen gjennomgås for å klarlegge at den er sikker i drift, før den tas i bruk på nytt.
Det skal føres løpende kontroll av taubanen under drift.
Før kjøringen avsluttes, skal driftspersonellet forsikre seg om at taubanen er tom for personer.
Taubanen skal være låst når den ikke er i drift.
Kontroll skal utføres av kvalifisert personell. Gjennomført kontroll skal dokumenteres.

For taubaner godkjent etter regelverket som gjaldt før 2004 må driftskontroller som et minimum omfatte NS-EN 1709:2019, kapittel 7.2, 7.3 og 7.4.