§ 6-7. Saksbehandlingsregler ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn

§ 6-7. Saksbehandlingsregler ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn

Dersom Byrået er uenig i en negativ vurdering som Statens jernbanetilsyn har foretatt i samsvar med § 6-5 første ledd bokstav b, skal det informere Statens jernbanetilsyn og begrunne uenigheten. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med sikte på å oppnå enighet. Dersom det er nødvendig, kan Byrået og Statens jernbanetilsyn involvere søkeren.
Fristen for å komme til enighet, er en måned etter at Byrået har informert Statens jernbanetilsyn om uenigheten. Dersom det ikke oppnås enighet innen fristen, skal Byrået treffe sin endelige beslutning, med mindre Statens jernbanetilsyn har oversendt saken til voldgift hos klageinstansen i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796. Klageinstansen skal innen én måned etter at Statens jernbanetilsyn har bedt om en vurdering, beslutte om den skal bekrefte Byråets utkast til beslutning.
Dersom klageinstansen er enig med Byrået, treffer Byrået en beslutning umiddelbart.
Dersom klageinstansen er enig i Statens jernbanetilsyns negative vurdering, gir Byrået en tillatelse for et bruksområde som utelukker de delene av jernbanenettet som fikk en negativ vurdering.
Dersom Byrået er uenig i en positiv vurdering som er foretatt av Statens jernbanetilsyn i samsvar med § 6-5 første ledd bokstav b, underretter Byrået Statens jernbanetilsyn og begrunner hvorfor det er uenig. Byrået og Statens jernbanetilsyn skal samarbeide med sikte på å oppnå enighet. Dersom det er nødvendig, kan Byrået og Statens jernbanetilsyn involvere søkeren. Dersom man ikke har kommet til enighet innen én måned etter at Byrået har informert Statens jernbanetilsyn om at det er uenig, skal Byrået treffe sin endelige beslutning.