§ 6-6. Statens jernbanetilsyns saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-6. Statens jernbanetilsyns saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

I de tilfellene der Statens jernbanetilsyn skal gi tillatelse, skal Statens jernbanetilsyn vurdere den vedlagte dokumentasjonen etter framgangsmåten som skal fastsettes i gjennomføringsrettsakten vedtatt i samsvar med § 6-5.
Statens jernbanetilsyn skal innen én måned etter å ha mottatt søknaden, bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig eller be søkeren om utfyllende opplysninger. Det skal fastsettes en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning skal avgjøres innen en forhåndsfastsatt rimelig frist, og senest fire måneder etter at alle relevante opplysninger er mottatt. Søknader skal behandles i samsvar med de praktiske ordninger på tillatelsesprosessen som fastsatt i forordning (EU) 2018/545.
Tillatelsen gitt av Statens jernbanetilsyn er gyldig i Norge. Tillatelsen skal også være gyldig uten utvidelse av bruksområdet for kjøretøy som:
  1. a.
    kjører til stasjoner i nabomedlemsstater med lignende egenskaper i jernbanenettet,
  2. b.
    disse stasjonene ligger nær grensen, og
  3. c.
    etter samråd med vedkommende nasjonale sikkerhetsmyndigheter. Slikt samråd kan foretas fra tilfelle til tilfelle eller angis i en tverrnasjonal avtale mellom nasjonale sikkerhetsmyndigheter.
Ved unntak fra anvendelse av én eller flere TSI-er eller deler av dem i samsvar med § 2-3, skal Statens jernbanetilsyn ikke gi kjøretøytillatelsen før framgangsmåten fastsatt i § 2-4 og § 2-5 er fulgt.

Til femte ledd:

Denne bestemmelsen innebærer, som § 6-5, at Statens jernbanetilsyn ikke kan gi tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning dersom det er sendt en søknad om unntak fra TSI, og denne ikke er ferdigbehandlet ennå.