§ 6-5. Byråets saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-5. Byråets saksbehandling av søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

Ved behandlingen av søknaden vurderer Byrået de delene av dokumentasjonen som er angitt i § 6-3 annet ledd bokstav c og d, for å kontrollere at dokumentasjonen er fullstendig, relevant og sammenhengende med hensyn til de relevante TSI-ene. Byrået oversender søkerens dokumentasjon for det planlagte bruksområdet til Statens jernbanetilsyn. Tilsynet kontrollerer at dokumentasjonen er fullstendig, relevant og sammenhengende med hensyn til § 6-3 annet ledd bokstav d, de delene som er angitt i § 6-3 annet ledd bokstav b og c, og med hensyn til de relevante nasjonale reglene.
Byrået kan be om at kjøretøyet verifiseres på jernbanenettet. Paragraf 6-4 gjelder tilsvarende.
Ved unntak fra kravet om en eller flere TSI-er eller deler av dem som nevnt i § 2-3, skal Byrået ikke gi kjøretøytillatelse før fremgangsmåten fastsatt i § 2-4 og § 2-5 i denne forskriften har fått anvendelse.
Byrået skal innen en måned etter at søknaden er mottatt, bekrefte at dokumentasjonen er fullstendig eller be søkeren om utfyllende opplysninger. Søkeren skal få en rimelig frist for å ettersende dokumentasjon.
Søknad skal avgjøres innen en forhåndsfastsatt rimelig frist, og senest fire måneder etter at alle relevante opplysninger er mottatt. Søknader skal behandles i samsvar med de praktiske ordninger for tillatelsesprosessen som fastsatt i forordning (EU) 2018/545.
Tillatelsene gitt av Byrået tillater omsetning av kjøretøy i hele EØS-området.

Bestemmelsen gjennomfører direktivet art. 21 nr. 5. Bestemmelsen innebærer at Byrået ikke kan gi tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning dersom det er sendt en søknad om unntak fra TSI, og denne ikke er ferdigbehandlet ennå.