§ 6-4. Prøving for å verifisere kjøretøy

§ 6-4. Prøving for å verifisere kjøretøy

Når det er nødvendig med prøving for å verifisere et kjøretøys tekniske forenlighet på jernbanenettet, kan Statens jernbanetilsyn gi en tidsbegrenset tillatelse til det. Infrastrukturforvalteren skal i samråd med søkeren gjøre sitt ytterste for at prøvingen kan finne sted innen tre måneder etter at søknad om tillatelse til å bringe kjøretøyet i omsetning er mottatt. Statens jernbanetilsyn skal eventuelt treffe tiltak for å sikre at slik prøving finner sted.

Bestemmelsen gjennomfører samtrafikkdirektivet artikkel 23 punkt 2 og gjelder prøving av kjøretøy som allerede har fått en tillatelse.

Prøvingen verifiserer at kjøretøyet faktisk er teknisk forenelig med infrastrukturen, både mellom kjøretøyet og de mobile delsystemene som inngår i kjøretøyet og mellom kjøretøyet og infrastrukturen, på grunnlag av blant annet TSI-ene og eventuelle nasjonale regler.

Testing etter kjøretøyforskriften kapittel 4 er mer omfattende, og er ment å benyttes for å gi dokumentasjon for at kjøretøy faktisk tilfredsstiller krav og er teknisk forenelig med infrastrukturen. Bestemmelsene i kapittelet gir Statens jernbanetilsyn en hjemmel til å kunne gi tillatelse til å teste kjøretøy uten at det nødvendigvis er del av en søknadsprosess om tillatelse.