§ 6-3. Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 6-3. Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

Søkeren skal sende søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning gjennom OSS.
Søknaden skal inneholde opplysninger om hvor søkeren har planlagt å bruke kjøretøyet (bruksområde). Søknaden skal også inneholde
 1. a.
  opplysninger om andre søknader, fasene i de relevante framgangsmåtene i samsvar med vedlegg IV, og resultatene av dem, i tillegg til eventuelle anmodninger og beslutninger fra klageinstansen,
 2. b.
  EF-verifiseringserklæringene til alle kjøretøyets delsystemer, som viser at delsystemene tilfredsstiller de grunnleggende kravene, kravene i TSI-er og eventuelt i nasjonale regler, og er tekniske forenlige,
 3. c.
  dokumentasjon på at alle kjøretøyets delsystemer er tekniske forenlige og tilfredsstiller kravene i relevante TSI-er, eventuelt nasjonale regler og CSM for risikovurdering,
 4. d.
  dokumentasjon på sikker integrering av delsystemene i kjøretøyet, nevnt i bokstav c), fastslått på grunnlag av de relevante TSI-ene og eventuelt nasjonale regler, og CSM for risikovurdering,
 5. e.
  dokumentasjon på at teknisk forenlighet mellom kjøretøyet og jernbanenettet er kontrollert mot kravene i relevante TSI-er, eventuelt nasjonale regler og CSM for risikovurdering
 6. f.
  dokumentasjon på at sikker integrering mellom kjøretøy og jernbanenettet er kontrollert i samsvar med CSM for risikovurdering.

Til første ledd:

Søknad om tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning sendes elektronisk av søkeren til Byrået gjennom OSS. Dette gjelder uavhengig av om tillatelsen gis av Byrået eller Statens jernbanetilsyn. OSS er nærmere beskrevet i ERA-forordningen artikkel 12.

Det er vedtatt en gjennomføringsrettsakt som beskriver de praktiske ordningene rundt utstedelse av tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning, forordning (EU) 2018/545. I denne er ytterligere krav til dokumentasjonen som skal følge søknaden beskrevet, se særlig art. 30 nr.1 samt annex I i forordningen.