§ 6-20. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

§ 6-20. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

Dersom Byrået tilbakekaller eller endrer en tillatelse til å bringe i omsetning det har gitt, skal det straks informere innehaveren av tillatelsen og begrunne sin beslutning. Dersom Statens jernbanetilsyn tilbakekaller en tillatelse til å bringe i omsetning det har gitt, skal det straks informere Byrået om dette og begrunne sin beslutning. Byrået skal deretter informere andre relevante nasjonale sikkerhetsmyndigheter.
Byråets eller Statens jernbanetilsyns vedtak om å tilbakekalle tillatelsen skal fremgå av det relevante kjøretøyregisteret. Vedtak om tilbakekalling av en tillatelse for en kjøretøytype skal fremgå av det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper.
Byrået og Statens jernbanetilsyn skal informere jernbaneforetak som bruker kjøretøy av samme type som kjøretøyet eller typen som er tilbakekalt, om vedtaket det har truffet. Jernbaneforetaket skal umiddelbart kontrollere om det samme problemet med manglende samsvar gjelder for deres kjøretøy.