§ 6-19. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

§ 6-19. Informasjon om og offentliggjøring av tilbakekalling av eller endring i tillatelsen

Innen en måned etter å ha mottatt vedtaket om å kalle tilbake tillatelsen etter § 6-18 andre ledd, kan innehaveren be om at Byrået eller Statens jernbanetilsyn gjennomgår beslutningen på nytt. I så fall skal vedtaket midlertidig oppheves. Byrået eller Statens jernbanetilsyn skal bekrefte eller omgjøre sitt vedtak innen en måned fra de ble bedt om å gå igjennom vedtaket.
Ved uenighet mellom Byrået og Statens jernbanetilsyn om behovet for å begrense eller tilbakekalle tillatelsen, skal voldgiftsordningen følges. Dersom resultatet av denne ordningen er at kjøretøytillatelsen verken begrenses eller tilbakekalles, skal de midlertidige sikkerhetstiltakene oppheves.
Dersom Byråets vedtak blir bekreftet, kan innehaveren av kjøretøytillatelsen sende en klage til klageinstansen utpekt etter artikkel 55 i forordning (EU) 2016/796 innen to måneder etter å ha blitt informert eller på annen måte gjort kjent med vedtaket. Dersom Statens jernbanetilsyns vedtak blir bekreftet, kan innehaveren av kjøretøytillatelsen sende en klage i samsvar med forvaltningslovens regler innen to måneder etter å ha fått vite om vedtaket.