§ 6-14. Typetillatelse for kjøretøy

§ 6-14. Typetillatelse for kjøretøy

Dersom det er aktuelt, kan en type kjøretøy få typetillatelse av Byrået eller Statens jernbanetilsyn.
Dersom Byrået eller Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å bringe et kjøretøy i omsetning, skal det samtidig gis typetillatelse for samme bruksområde, dersom søkeren ber om det.
En søknad om typetillatelse skal inneholde opplysninger om alle relevante søknader, fasene i og resultatene av fremgangsmåtene i vedlegg IV, og eventuelle anmodninger og beslutninger fra klageinstansen. Søknaden skal sendes gjennom OSS.
Når TSI-er eller nasjonale regler endres, skal det fremgå av disse om typetillatelser som allerede er gitt, fremdeles er gyldige eller må fornyes. Dersom den aktuelle tillatelsen må fornyes, skal Byrået eller Statens jernbanetilsyn bare kontrollere forhold som gjelder de endrede reglene.
Tillatelse for kjøretøytyper skal registreres i ERATV (European Register of Authorised Types of Vehicles).