§ 6-13. Kontroll før kjøretøyet tas i bruk

§ 6-13. Kontroll før kjøretøyet tas i bruk

Før en jernbanevirksomhet tar i bruk et kjøretøy i det bruksområdet som er angitt i tillatelsen til å bringe det i omsetning, skal jernbanevirksomheten kontrollere
  1. a.
    at kjøretøyet har tillatelse til å bringes i omsetning, og er registrert,
  2. b.
    at kjøretøyet er teknisk forenelig med jernbanestrekningen, vurdert på grunnlag av informasjon i infrastrukturregisteret og kravene i de relevante TSI-ene. Dersom det ikke finnes et slikt register, eller det er ufullstendig, skal infrastrukturforvalteren gi nødvendig informasjon gratis og innen en rimelig frist, og
  3. c.
    at kjøretøyet inngår riktig i sammensetningen av toget, idet det tas hensyn til jernbanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem og TSI-en for drift og trafikkstyring.
Jernbaneforetaket kan i forbindelse med sine kontroller og i samarbeid med infrastrukturforvalteren foreta verifiseringer. Infrastrukturforvalteren skal i samråd med jernbaneforetaket gjøre sitt ytterste for å sikre at alle verifiseringer finner sted innen tre måneder etter at anmodningen fra jernbaneforetaket er mottatt.