§ 6-10. Fornyelse og oppgradering av kjøretøy

§ 6-10. Fornyelse og oppgradering av kjøretøy

Når et kjøretøy som allerede har tillatelse, fornyes eller oppgraderes, kreves det en ny tillatelse dersom
  1. a.
    det gjøres endringer i parameterverdiene som ligger utenfor området for akseptable parametrer som er definert i TSI-ene eller i nasjonale tekniske krav,
  2. b.
    sikkerhetsnivået til det aktuelle kjøretøyet kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet, eller
  3. c.
    den relevante TSI-en krever det.

Til bokstav a)

I direktivet artikkel 4 punkt 3 bokstav h) beskrives det at TSI-ene indikerer i hvilke tilfeller det kreves ny tillatelse etter oppgradering eller fornyelse. Indikasjonen knyttes opp mot de respektive parameterne i TSI-ene og kan i enkelte tilfeller angi en toleranse. Dersom oppgraderingen eller fornyelsen er utenfor denne toleransen må det søkes om ny tillatelse. Om oppgraderingen er innenfor toleransen må det likevel vurderes om kjøretøyet vil være av en annen variant eller versjon av typen. Påvirkes sikkerhetsnivået må det alltid søkes om ny tillatelse.