§ 2-5. Hvordan Kommisjonen/ESA behandler søknader om unntak fra TSI

§ 2-5. Hvordan Kommisjonen/ESA behandler søknader om unntak fra TSI

Kommisjonen/ESA avgjør saker om unntak fra TSI-ene på grunnlag av hvor fullstendig og sammenhengende opplysningene i søknaden er.
Kommisjonen/ESA skal treffe sin beslutning innen fire måneder etter at søknaden med fullstendig dokumentasjon er fremlagt. Dersom det ikke treffes noen slik beslutning, skal søknaden anses for å være godtatt.
I påvente av Kommisjonens/ESAs beslutning, kan Statens jernbanetilsyn umiddelbart anvende de alternative bestemmelsene nevnt i § 2-4 tredje ledd.
Saker etter § 2-3 bokstav c og d skal avgjøres ved gjennomføringsrettsakter. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i direktiv (EU) 2016/797artikkel 51 nr. 3.

Til første ledd:

Krav til innhold i søknader, format og hvordan den skal oversendes vil bli fastsatt i gjennomføringsrettsakter. Søknader fra Norge sendes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Til annet ledd:

Kommisjonens avgjørelse knyttet til søknad om unntak fra § 2-3 bokstav c) og d) kommer i gjennomføringsrettsakter.

Til tredje ledd:

Dersom man får innvilget unntak fra TSI-er, gjelder de nasjonale reglene i stedet for TSI-en.