§ 2-4. Hvordan Kommisjonen/ESA involveres ved unntak fra TSI

§ 2-4. Hvordan Kommisjonen/ESA involveres ved unntak fra TSI

Statens jernbanetilsyn skal innen ett år etter at hver TSI er trådt i kraft, sende Kommisjonen/ESA en liste over pågående prosjekter som anses som langt framskredne.
Kommisjonen/ESA skal informeres om at en eller flere TSI-er eller deler av dem ikke vil bli anvendt, i tilfeller nevnt i § 2-3 bokstav a og b.
Kommisjonen/ESA skal ha søknad om unntak fra TSI-ene eller deler av dem i tilfellene nevnt i § 2-3 bokstav a, c, d og e. Søknaden skal begrunnes og angi de alternative bestemmelsene som brukes i stedet for TSI. Søknad om unntak fra TSI-ene sendes til Statens jernbanetilsyn.

Til første ledd:

Statens jernbanetilsyn skal sende over en liste til ESA over prosjekter som anses som langt fremskredne, men dette gjelder ikke automatisk for prosjekter som er underlagt en kontrakt som er i ferd med å bli gjennomført på det tidspunktet TSI-en trer i kraft. Prosjektet som er satt på listen over langt fremskredne prosjekter innebærer ikke at det er gitt et unntak. Det må i tillegg søkes om unntak fra TSI-en i henhold til denne bestemmelsen, enten til Statens jernbanetilsyn eller til Kommisjonen. Søknaden behandles innen fire måneder og dersom man ikke får et svar innen fristen, anses den som godkjent.

Til tredje ledd:

Med alternative bestemmelsene menes nasjonale regler på området.