§ 2-3. Unntak fra TSI-er

§ 2-3. Unntak fra TSI-er

Det kan gjøres unntak fra en eller flere TSI-er eller deler av disse i følgende tilfeller:
 1. a.
  for langt fremskredne prosjekter eller prosjekter som er underlagt en kontrakt som er i ferd med å bli gjennomført på datoen for ikrafttredelse for den eller de aktuelle TSI-ene. Dette gjelder prosjekter som omfatter et nytt delsystem eller en del av det, for fornyelse eller oppgradering av et eksisterende delsystem eller del av det, eller for et hvilket som helst av elementene nevnt i § 1-2 første ledd,
 2. b.
  når det etter en ulykke eller naturkatastrofe er behov for en rask utbedring av jernbanenettet og de økonomiske eller tekniske vilkårene ikke gir rom for full eller delvis anvendelse av de relevante TSI-ene. Unntaket fra TSI-ene skal i slike tilfeller begrenses til tidsrommet før jernbanenettet blir gjenoppbygget,
 3. c.
  når et eksisterende delsystem eller en del av det fornyes, utvides eller oppgraderes, og anvendelsen av de aktuelle TSI-ene kan skade prosjektets økonomiske levedyktighet eller forenligheten med jernbanesystemet. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med lasteprofil, sporvidde, avstand mellom sporene eller elektrisk spenning,
 4. d.
  for kjøretøy i trafikk fra eller til tredjestater, der sporvidden skiller seg fra sporvidden på hovedjernbanenettet i EØS,
 5. e.
  for et prosjekt som gjelder et nytt delsystem, fornyelse eller oppgradering av et eksisterende delsystem, dersom jernbanenett er atskilt eller isolert fra øvrige jernbanenett i EØS av hav eller av andre særlige geografiske forhold.

Det vil i svært begrenset grad være mulig å få unntak fra å anvende TSIer eller deler av disse.