§ 2-2. Hvem som kan melde fra om mangler i TSI-er

§ 2-2. Hvem som kan melde fra om mangler i TSI-er

Ethvert medlem av det nettverket av representative organer som nevnt i artikkel 38 nr. 4 i forordning (EU) 2016/796 kan gjøre Kommisjonen/ESA oppmerksom på mulige mangler i TSI-er.

Et representativt organ er et nettverk med medlemmer fra jernbanesektoren som Byrået kan opprette i medhold av forordning (EU) 2016/796. Oppgaven til nettverket vil være å utveksle opplysninger om jernbanesikkerhet og samtrafikkevne, fremme god praksis og spre relevant kunnskap, og gi Byrået opplysninger om jernbanesikkerhet og samtrafikkevne. Ethvert medlem av et slikt nettverk kan gjøre Kommisjonen oppmerksom på mangler i TSI-er.