§ 9. Kontroll og vedlikehold av infrastruktur

§ 9. Kontroll og vedlikehold av infrastruktur

Jernbanevirksomheten skal føre kontroll med infrastrukturen, og utføre nødvendig vedlikehold. Jernbanevirksomheten skal ha sikkerhetsmessige minimumskrav til systemer, deler og komponenter.
Jernbanevirksomheten skal ha kontroll på utført vedlikehold.

Første ledd:

Jernbanevirksomhetens må blant annet ha rutiner for visitasjon og inspeksjon samt korrektivt og periodisk vedlikehold. Det må også finnes rutiner eller bestemmelser relatert til spesielle værmessige forhold.

Annet ledd:

Med «kontroll på utført vedlikehold» menes at jernbanevirksomheten minst må ha dokumentasjon som viser tid, sted, vedlikeholdt objekt, samt hvem som har utført vedlikeholdet.