Unntak

Unntak fra TSI-er og nasjonale lover og forskrifter.

Unntak fra TSI-er

Det vil i svært begrenset grad være mulig å få unntak fra å anvende TSI-er eller deler av disse. Men det kan i enkelte tilfeller være behov for unntak fra én eller flere TSI-er, selv om disse i utgangspunktet gjelder for nye delsystemer eller endringer i eksisterende delsystem. Se kapittel II i samtrafikkforskriften.

En søknad om unntak fra TSI-er skal sendes til oss. Vi videresender søknaden via Samferdselsdepartementet til EFTAs overvåkningsorgan. EFTAs overvåkningsorgan skal behandle søknaden. Se også forordning (EU) 2020/424.

Unntak fra nasjonale lover og forskrifter

I enkelte tilfeller kan det være behov for unntak fra de nasjonale tekniske kravene.

Vi kan i det enkelte tilfellet, dersom særlige grunner tilsier det, gi unntak fra nasjonale tekniske krav, jamfør jernbaneinfrastrukturforskriften § 4-1.

Ingen har krav på å få unntak fra krav i forskriften, og det må foretas en konkret avveining av ulike hensyn i henhold til forskriftens krav og andre forhold.

Ved søknad om unntak fra forskriften er det søkeren som må vise at det foreligger særlige grunner. Det vil kunne være relevant å legge vekt på at det farepotensialet som normalt gjør seg gjeldende, ikke er til stede i samme grad i det tilfellet som det søkes om unntak fra.

Ved vurdering av en søknad om unntak vil det også være et tungtveiende argument at sikkerheten blir opprettholdt, eventuelt gjennom kompenserende tiltak. At sikkerheten blir ivaretatt må vises gjennom risikovurderinger som må legges ved en eventuell søknad om unntak fra krav i forskriften

En søknad om unntak må som et minimum inneholde følgende:

  • Beskrivelse av behov for unntak fra kravet
  • Hvilke særlige forhold som gjør seg gjeldende
  • Risikovurdering
  • Dersom det finnes flere unntak fra forskriften på samme strekning, må det vurderes hvordan det nye unntaket vil påvirke sikkerheten i sammenheng med de andre unntakene
  • Beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som innføres
  • En vurdering av om og eventuelt når forholdet kan innfri forskriftskravet

Vi anbefaler at dere ber om en forhåndsuttalelse fra oss for det eventuelle unntaket så tidlig som mulig etter at meldingen er sendt inn. For at vi skal kunne vurdere en forhåndsuttalelse bør dere sende inn dokumentasjon tilsvarende for søknad om unntak som beskrevet ovenfor. Ved å be om en forhåndsuttalelse fra oss vil dere redusere risikoen for å få et avslag sent i prosjektet.