Prosess for melding og søknad

Om krav, veiledning og håndtering av sensitiv informasjon.

Dersom ett eller flere strukturelle delsystemer endres, skal melding om dette sendes til oss så tidlig som mulig, i henhold til jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6a. Vi vil vurdere om det kreves tillatelse til å ta i bruk endringen som beskrevet i samtrafikkforskriften § 5-4.  

Fordelen ved å sende inn melding så tidlig som mulig er blant annet at eventuelle uklarheter kan bli avklart tidlig, forutsigbarheten for søker blir bedre, og vi vil ha mulighet for å gi veiledning underveis. Usikkerheten i prosjektet vil dermed reduseres.

Dersom det skal innføres et nytt strukturelt delsystem i jernbanesystemet, er det alltid krav om tillatelse til å ta i bruk, jamfør samtrafikkforskriften § 5-2.

Veiledning og kontakt med oss

Vi tilbyr veiledningsmøter om regelverk og prosesser for de som ønsker og har behov for det. Vi har erfaring med at veiledningsmøter kan gi god innsikt i hvilket regelverk som gjelder for saken, og at møtene kan klargjøre prosessen videre.

I forbindelse med veiledningsmøter er det også mulig å invitere oss til en befaring. Dette vil lette kommunikasjonen og forståelsen for hva som skal bygges, spesielt for store eller komplekse prosjekter.

Håndtering av sensitiv informasjon

Meldinger og søknader til oss vil bli loggført i postjournalen vår, og dokumentene vil bli arkivert i henhold til arkivloven. Dermed er det mulig å be om innsyn. Ved begjæring om innsyn vil vi vurdere selvstendig om det kan gis innsyn. Dersom det i melding eller søknad sendes inn informasjon som melder/søker vurderer som sensitiv, bør vi få beskjed, for eksempel ved at dokumenter merkes og/eller at dette beskrives i meldingen/søknaden. Eksempelvis informasjon som omhandler sikring.