Melding

Hvis ett eller flere strukturelle delsystemer skal endres, fornyes eller oppgraderes, skal vi ha melding.

Hvis ett eller flere strukturelle delsystemer skal endres, fornyes eller oppgraderes, skal vi ha melding, jamfør samtrafikkforskriften § 5-3 og jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-6a. På bakgrunn av meldingen vurderer vi om det er krav om tillatelse til å ta i bruk endringen.

Følgende skal meldes:

 • Endring av ett eller flere strukturelle delsystemer
 • Alle endringer, også midlertidige, som kan virke inn på sikkerheten på jernbanenettet (sikkerhet for passasjerer, medarbeidere, materiell eller tredjepart)
 • Endringer som omfattes av krav i jernbaneinfrastrukturforskriften

Arbeid nær idriftsatt jernbane som kan påvirke sikkerhet for togframføring negativt, enten ved feil utførelse, valg av feil løsning eller bruk av feil materiell.(Eksempel: innlegging av kulvert under spor, pressing av rør under spor eller bygging av bro over spor etc.)

Dersom endring skjer med kjente komponenter der infrastrukturforvalter har gode erfaringer og velkjente prosedyrer, kan disse benyttes i jernbaneinfrastrukturen uten melding. Dette skal på forhånd avtales med oss på delsystemnivå.

Hvis komponenter skiftes ut, men egenskapene ikke endres, regnes det som vedlikehold. Da er det ikke krav om melding eller søknad om tillatelse. (For eksempel skifte av sporveksel med samme skinnevekt, skifte av drivmaskin med samme type o.l.) Dersom dere må prosjektere noe for å få tilpasset komponenten, bør det meldes. Dersom det er usikkert om det er en utskifting eller en endring, kan dere kontakte oss for en avklaring.

Ved endringer hvor infrastrukturforvalter skal vurdere om endringen er av en slik karakter at prosesstandarden EN 50126 er hensiktsmessig, skal vurderingen dokumenteres og en tydelig konklusjon fremgå av meldingen.

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor vil endringer typisk være der:

 • sikkerheten påvirkes
 • den tekniske dokumentasjonen må oppdateres
 • det må prosjekteres
 • det brukes nye standarder (for eksempel oppdatert teknisk regelverk)
 • det er endringer i prosessene (eksempelvis nye produksjon- eller installasjonsmetoder) 

Samtrafikkforskriften § 1-6 definerer begrepene fornyelse og oppgradering. Disse begrepene benyttes for å avgjøre i hvilket omfang TSI-ene skal anvendes.

Dersom innsendt dokumentasjon er stemplet og signert av infrastrukturforvalter, ønsker vi å få en oversikt over hvilke personer i prosjektet som har myndighet til å signere de ulike dokumentene. Vi ønsker også å få oversendt kommentarene de gangene dokumentet er akseptert med kommentar. 

Dersom et prosjekt endrer seg vesentlig etter innsendt melding, skal vi orienteres om dette.

Dette kan gjøres ved å sende inn

 • en oppdatert melding
 • oppdatert dokumentasjon til søknaden
 • et brev/e-post med beskrivelse av endringen

Ta gjerne kontakt med oss for å avklare hva som er best for det enkelte prosjektet. Det er viktig at vi har informasjon om hva som faktisk gjøres i et prosjekt. Endringer kan også føre til at andre krav gjøres gjeldende.

Innhold i en melding

En melding skal som minimum inneholde:

 • kontaktperson med kontaktopplysninger
 • fremdriftsplaner
 • vurdering av om TSI-er skal anvendes
  • Dersom delsystem allerede er verifisert sendes kopi av EF-verifiseringssertifikat og verifiseringserklæring
  • Dokumentasjon på at teknisk kontrollorgan som har utført den opprinnelige EF-verifiseringen er informert om, og har akseptert, endringen
 • kravgrunnlag, inkludert standarder, TSI-er og eventuelle kjente avvik fra kravgrunnlaget
 • systembeskrivelse
 • sikkerhetsplan for alle faser frem til ibruktagelse
 • risikovurdering(er)
 • vurdering av om felles sikkerhetsmetode for risikovurdering skal benyttes (signifikansvurdering CSM RA)

En nærmere forklaring av punktene står i kapittel 5.

Vurdering av behov for ny tillatelse

All ny jernbaneinfrastruktur krever ny tillatelse og dermed søknad, jamfør samtrafikkforskriften § 5-2.

Det legges vekt på om det allmenne sikkerhetsnivået kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet, jamfør samtrafikkforskriften § 5-4. Dersom nivået kan påvirkes negativt, vil dette medføre søknadsplikt.

Dersom en melding med vedlagt dokumentasjon viser at endringen er av begrenset omfang og kompleksitet, samt at søkeren har god sikkerhetsstyring av endringsprosessen, kan vi beslutte at det ikke er nødvendig å søke om tillatelse til å ta i bruk. Figur 4 illustrerer sammenhengen mellom kompleksitet, grad av sikkerhetsstyring og sannsynlighet for feil.

For at vi skal kunne vurdere endringen, er det nødvendig at søkeren presenterer endringen og alle endringens sikkerhetsmessige funksjoner og egenskaper, samt endringens påvirkning på omgivelsene rundt.

Når vi vurderer sikkerhetsstyringen vil vi legge vekt på at endringen er planlagt (sikkerhetsplanen), men også at endringen gjennomføres og driftes i henhold til bestemmelser, prosedyrer og instruksjoner (styringssystemet).

Figur 4: vurdering av melding