Innledning om melding og søknad

Relevante forskrifter og figurer som viser hvordan jernbanesystemet er bygd opp.

Formål med veilederen

Denne veilederen er ment som en hjelp til å sende inn melding og/eller søknad om tillatelse til å ta i bruk jernbaneinfrastruktur på jernbanenettet i henhold til samtrafikkforskriften og jernbaneinfrastrukturforskriften. Søknader i henhold til samtrafikkforskriften §5-7 om søknad om ny ERTMS-infrastruktur er ikke omfattet av denne veilederen.

Relevante forskrifter

Følgende forskrifter er relevante for prosessen med melding og søknad:

Figur som viser relevant lovgivning for melding og søknad for jernbaneinfrastruktur.

Figur 1: Relevant lovgivning (forskriftene med uthevet firkant er de mest relevante for melding og søknad for jernbaneinfrastruktur).             

Jernbanesystemet

Figuren viser hva strukturelle og funksjonelle delsystemer er.

Figur 2: Jernbanesystemets strukturelle og funksjonelle delsystemer

Figur 2: Jernbanesystemet. Kjøretøy og dets strukturelle delsystemer er ikke omhandlet i denne veilederen.

Begrepet jernbaneinfrastruktur og infrastruktur benyttes ofte om hverandre i dagligtale. Men jernbaneinfrastruktur består av delsystemet infrastruktur, de faste innretningene av delsystemet energi og de faste innretningene av delsystemet styring, kontroll og signal.

Samtrafikkforskriften deler inn jernbanesystemet i følgende delsystemer:

Strukturelle delsystemer:

  • Infrastruktur
  • Energi
  • Styring, kontroll og signal langs sporet
  • Styring, kontroll og signal om bord
  • Rullende materiell

Funksjonelle delsystemer:

  • Drift og trafikkstyring
  • Vedlikehold
  • Telematikkapplikasjoner for person- og godstrafikk

Det er kun nye strukturelle delsystemer eller endringer i de strukturelle delsystemene som krever tillatelse av oss til å ta i bruk. Innføring av nye funksjonelle delsystemer, eller endring i funksjonelle delsystemer, er ikke omfattet av kravet om tillatelse.

For hvert av delsystemene er det utarbeidet tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er) som stiller krav til delsystemene.

Figur 3: Sammenheng mellom delsystemer, TSI-er og samtrafikkomponenter

Figur 3: Sammenheng mellom delsystemer, TSI-er og samtrafikkomponenter.

Samtrafikkforskriften og TSI-ene bruker begrepet samtrafikkomponenter. Samtrafikkforskriften definerer ordet samtrafikkomponenter i §1-4, mens TSI-ene beskriver de ulike samtrafikkomponentene i kapittel 5 i TSI-ene. De nåværende samtrafikkomponentene er vist i figuren over.

Samtrafikkomponenter er mindre deler eller enheter som inngår i et delsystem. Årsaken til at man har definert samtrafikkomponenter er for å forenkle verifiseringsprosessen ved å kunne ha ferdigsertifiserte komponenter (i henhold til TSI-er) for bruk i et delsystem. Samtrafikkomponentene er like nødvendige som delsystemene for å oppnå samtrafikkevne.