Bruk av tredjeparter

Det kan være aktuelt i prosjekter å benytte tredjeparter for å verifisere at ulike krav er oppfylt.

Det kan være aktuelt i prosjekter å benytte tredjeparter for å verifisere at ulike krav er oppfylt, jamfør forskrift om meldermyndighet og samsvarsvurderingsorganer for jernbanen. Dette kapittelet beskriver de vanligste tredjepartene som blir benyttet.

Teknisk kontrollorgan (NoBo)

Et teknisk kontrollorgan (NoBo) er en uavhengig tredjepart som kontrollerer at delsystemene og samtrafikkomponentene er i samsvar med kravene i TSI-ene. Bruk av teknisk kontrollorgan gjelder dersom TSI-er skal anvendes.

Teknisk kontrollorgan blir utpekt av en EØS-stat eller Sveits. Når et teknisk kontrollorgan blir utpekt, skal det notifiseres til EU. Listen over tekniske kontrollorganer finnes på EUs nettsider.

Det er også søkeren som velger modul for verifisering i henhold til TSI-en.

Dersom det foreligger EF-verifiseringssertifikat(er) og EF-verifiseringserklæring for et delsystem, skal delsystemet anses å ha samtrafikkevne og oppfylle de grunnleggende kravene. Tilsvarende gjelder for samtrafikkomponent(er).

Hvis en endring er omfattet av TSI-er, bør teknisk kontrollorgan engasjeres så tidlig som mulig i prosessen og gjerne allerede i fase 2 i livssyklusmodellen i EN 50126.

Det er ulike moduler som skal benyttes for å kontrollere samsvar med TSI-ene. I de enkelte TSI-ene står det beskrevet hvilke moduler som kan benyttes for å verifisere den spesifikke TSI-en. Det er viktig at søkeren har et aktivt og bevisst forhold til hvilke modul(er) som benyttes for de spesifikke prosjektene.

Utpekt kontrollorgan (DeBo)

Oppgaven til en DeBo er å verifisere samtrafikkevnen for kjøretøy og infrastruktur på det nasjonale jernbanenettet mot de nasjonale kravene som er meldt inn til EU.

Assesserende enhet (AsBo)

Assesserende enhet (AsBo) skal evaluere om risikostyringsprosessen i et prosjekt er utført i henhold til felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger (CSM RA). Assesserende enhet evaluerer også resultatet av risikovurderingen. Evalueringen munner ut i en sikkerhetsvurderingsrapport.

Innholdet i sikkerhetsvurderingsrapporten er definert i vedlegg III i forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering.

Assesserende enhet blir utpekt ved akkreditering av et akkrediteringsorgan, eller for virksomhetsintern assesserende enhet ved utpeking av nasjonal jernbanemyndighet. Kravene for akkreditering eller godkjenning av assesserende enhet er definert i vedlegg II i forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering.

I Norge er for tiden Bane NOR godkjent av oss som assesserende enhet for interne prosjekter.

Søker må selv sørge for å bruke en assesserende enhet som er akkreditert eller som er godkjent for interne prosjekter hos søker. Oversikt over akkrediterte assesserende enheter finnes i ERADIS-databasen

Assessor (ISA)

Krav om assessor

Vi kan bestemme at det skal benyttes assessor ved innføring av et nytt delsystem eller endring i eksisterende delsystem, jamfør jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-2 første ledd. Krav om bruk av assessor vil særlig være aktuelt ved endring i signalanlegg eller når nye systemer/ny teknologi skal tas i bruk.

Avgjørelsen om at assessor skal benyttes, eller krav om at en uavhengig sikkerhetsvurdering skal legges frem, er en prosessledende avgjørelse og ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Krav om at assessor skal benyttes eller at en uavhengig sikkerhetsvurdering skal legges frem, kan derfor ikke påklages. Konsekvensen av at assessor ikke benyttes, eller at en uavhengig sikkerhetsvurdering ikke blir lagt frem når vi krever det, er at tillatelse til å ta i bruk ikke gis. Et slik avslag vil kunne påklages.

Aksept av assessor

Når vi stiller krav om assessor, skal vi akseptere valg av assessor, jamfør jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-2 første ledd. Søkeren bør søke om aksept av assessor separat tidlig i en tillatelsesprosess.

I en søknad om aksept av assessor skal det vedlegges:

  • CV til assessor
  • dokumentasjon på uavhengighet
  • assessors utkast til arbeidsplan

Vi aksepterer en person eller en gruppe personer som assessor, ikke en virksomhet eller et selskap. Dette innebærer at dersom en assessor byttes ut og erstattes av en annen, krever dette en ny søknad om aksept av assessor.

Vår aksept av assessor innebærer ikke aksept av resultatet av assessors arbeid. Dette arbeidet skal dokumenteres i en assessorrapport som vi vurderer på fritt grunnlag.

Der hvor vi ikke krever bruk av assessor, kan virksomheten likevel velge å benytte assessor. I slike tilfeller er det ikke krav om at assessor skal aksepteres av oss.

Assessors arbeid

En assessors oppgave er å evaluere om de som har spesifisert og validert systemet har fått et produkt som tilfredsstiller gitte krav, at produktet er tilstrekkelig gransket og testet, samt å bedømme om produktet oppfyller sin hensikt.

Assessor skal ikke selv verifisere og validere, men vurdere verifiseringen og valideringen som allerede er foretatt i prosjektet. Assessor kan likevel til enhver tid selv foreta egne vurderinger, granskninger og stikkprøvekontroll, eller kreve at eksisterende verifisering og validering blir supplert.

Kompetansekrav

En assessor skal ha tilstrekkelig kompetanse på fagområdet som skal evalueres, slik at vedkommende kan foreta de nødvendige vurderinger av sikkerheten. Kompetansen må omfatte den relevante teknologien, fagfeltet, personlig egnethet og erfaring. Videre skal vedkommende kunne kommunisere resultatet av arbeidet på en klar og entydig måte.

Vi forutsetter at assessor også har god kjennskap til den relevante lovgivningen og relevante standarder.

For et komplekst system vil ofte ikke én enkelt person ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre hele evalueringen alene. I slike tilfeller kan det etableres et team av flere assessorer som til sammen har kompetanse på hele systemet. Dersom det benyttes et team med flere assessorer, bør én assessor være ansvarlig for å samordne evalueringen. I tilfeller der det er et team med assessorer, er det også viktig at det fremgår hvem som har hvilke oppgaver og ansvar.

Det skal fremgå av for eksempel assessors arbeidsplan at vedkommendes kompetanse er dekkende for evalueringen som skal utføres. Dersom det benyttes et team av assessorer, skal den samlede kompetansen for teamet fremgå.

Assessor skal være sertifisert i henhold til EN17020.

Uavhengighet

Assessor må sikre at det ikke er noen forhold som kan innvirke på assessors evne til å gjennomføre en uavhengig og upartisk evaluering av sikkerheten.

Dette innebærer blant annet at assessor må ha en ledelsesmessig uavhengig posisjon i forhold til oppdragsgiver. Assessor skal ikke ha deltatt i å løse oppgaver i prosjektet som skal evalueres, og heller ikke bidratt med løsninger eller valg i forbindelse med prosjektet som skal evalueres. 

Dersom det benyttes et team av assessorer, må uavhengigheten kunne vises for alle assessorer som er involvert. Assessor må sikre at uavhengigheten ikke svekkes av andre aktiviteter som pågår i assessors organisasjon.

Assessors uavhengighet må dokumenteres gjennom for eksempel assessors arbeidsplan.

Assessors arbeidsplan

Assessor skal sikre at evalueringen er tilstrekkelig planlagt slik at assessor kan levere de nødvendige innspillene i rett tid for å unngå unødvendige forsinkelser.

Det er naturlig at assessors arbeidsplan har opplysninger om assessors kompetanse i forhold til evalueringen som skal utføres og assessors uavhengighet.

Kommunikasjon

Vi skal kunne ha direkte kontakt med assessor.

All kommunikasjon mellom assessor, oppdragsgiver og tredjeparter om sikkerhet skal være entydig, objektiv, rettidig og dokumentert. Videre må det skilles klart mellom fakta og bevis, og assessors egne oppfatninger og vurderinger.