Om tillatelser

Virksomheter som skal operere i Norge må ha ulike typer tillatelser avhengig av hva de skal drive.

Publisert: 09.09.2016 – Endret: 07.09.2018

Liste over virksomheter med tillatelse:

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge.


For trafikkering på nasjonalt nett kreves tilgang, lisens og sikkerhetssertifikat del A og del B. For infrastrukturforvalter på nasjonalt nett kreves sikkerhetsgodkjenning. For T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane kreves egne tillatelser. Under finner du nærmere beskrevet hva de ulike tillatelsene innebærer.

Sikkerhetssertifikat del A og del B

Jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet må ha en lisens utstedt av Statens jernbanetilsyn. For å få lisens må virksomheten oppfylle enkelte vilkår for vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet, samt forsikring og garanti.

For å kunne trafikkere det nasjonale jernbanenettet må jernbaneforetaket også ha et sikkerhetssertifikat. Sikkerhetssertifikatet angir hvilken type transport man kan drive. Sertifikatet kan omfatte hele eller deler av det nasjonale jernbanenettet.

For å få utstedt sikkerhetssertifikat fra Statens jernbanetilsyn må jernbaneforetaket:

Norske virksomheter må ha både sikkerhetssertifikat del A og del B. En utenlandsk virksomhet trenger kun å søke om sikkerhetssertifikat del B for å kunne trafikkere i Norge dersom virksomheten allerede har lisens og sikkerhetssertifikat del A og del B i opprinnelseslandet.

Sikkerhetsgodkjenning for infrastrukturforvalter

Infrastrukturforvalteren på det nasjonale jernbanenettet må ha sikkerhetsgodkjenning utstedt av Statens jernbanetilsyn. Sikkerhetsgodkjenningen omfatter transport infrastrukturforvalteren selv utfører i forbindelse med drift, vedlikehold og liknende av infrastrukturen. Sikkerhetsgodkjenningen vil også omfatte tilknyttet infrastruktur som infrastrukturforvalteren driver for private aktører etter avtale.

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalteren:

  • ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsstyringsforskriften
  • kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, samt vedlikehold og drift av system for trafikkstyring og signalgiving

Egne tillatelser for T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet utenfor nasjonalt nett må ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn. Tillatelsesforskriften stiller flere krav, blant annet at virksomheten:

  • er etablert i Norge
  • har en eier med god vandel som ikke er slått konkurs
  • har tilfredsstillende økonomisk evne
  • har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen.

Virksomheter som vil drive infrastruktur etter tillatelsesforskriften, må også ha tillatelse utstedt av Statens jernbanetilsyn. Kravene til denne tillatelsen er de samme som for trafikkvirksomhet.

Veiledere

Sikkerhetssertifikat A og B (norske og utenlandske virksomheter).

Sikkerhetssertifikat del B (for utenlandske virksomheter).

Veileder om førerforskriften for virksomheter.

Mer informasjon

Spørsmål og svar om tillatelser innenfor jernbanenettet

Spørsmål og svar om tillatelser utenfor jernbanenettet
(Sporvei, T-bane, sidespor, museumsbane og lignende jernbanesystemer.)

Fant du det du lette etter?