Om tillatelser

Virksomheter som skal operere i Norge må ha ulike typer tillatelser avhengig av hva de skal drive.

Liste over virksomheter med tillatelse:

Virksomheter med lisens, tillatelse eller sikkerhetssertifikat til å drive jernbanevirksomhet i Norge. Tillatelsesikon


For trafikkering på nasjonalt nett kreves lisens og felles sikkerhetssertifikat for Norge. For infrastrukturforvalter på nasjonalt nett kreves sikkerhetstillatelse. For T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane kreves egne tillatelser. Under finner du nærmere beskrevet hva de ulike tillatelsene innebærer.

Lisens

Norske jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet må ha en lisens utstedt av oss i Statens jernbanetilsyn. For å få lisens må virksomheten oppfylle enkelte vilkår for vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet, samt forsikring eller garanti.

For utenlandske jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet, er lisens utstedt i en annen EØS-stat eller Sveits gyldig i Norge.

Felles sikkerhetssertifikat

Den fjerde jernbanepakken, inkludert direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet), har ført til at jernbaneforetak som har et felles sikkerhetssertifikat («single safety certificate» eller «SSC» på engelsk), har adgang til jernbaneinfrastrukturen. Et felles sikkerhetssertifikat har erstattet sikkerhetssertifikater del A og B. Søknad om felles sikkerhetssertifikat skal sendes gjennom Det europeiske jernbanebyråets (ERA) søknadsportal one-stop shop (OSS). Første gang et jernbaneforetak søker i OSS må det søke som om det er en søknad om nytt sertifikat, selv om det gjelder fornyelse eller endring av sikkerhetssertifikat.

Dersom en søknad om et felles sikkerhetssertifikat dekker flere land, inkludert Norge, blir ERA definert som sikkerhetssertifiseringsorgan, men da med oss som ansvarlig for å vurdere de nasjonale reglene. Dersom søknaden kun gjelder for Norge, kan søkeren velge oss som sikkerhetssertifiseringsorgan.

For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket:

  • ha et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med sikkerhetsforskriften, samt oppfylle kravene fastsatt i TSI-er, CSM-er og CST-er og i annet relevant regelverk for risikohåndtering og sikker ytelse av transporttjenester på jernbanenettet
  • oppfylle kravene fastsatt i de relevante nasjonale reglene

Sikkerhetstillatelse for infrastrukturforvalter

Infrastrukturforvalteren på det nasjonale jernbanenettet må ha sikkerhetstillatelse utstedt av oss. Sikkerhetstillatelsen skal bekrefte aksept av infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem, og skal omfatte framgangsmåtene og bestemmelsene for å oppfylle kravene til sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen. Dette inkluderer, så langt det passer, vedlikehold og drift av trafikkstyrings- og signalsystemet.

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalteren:

  • ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsforskriften
  • kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, samt vedlikehold og drift av system for trafikkstyring og signalgiving

Egne tillatelser for T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet utenfor nasjonalt nett må ha tillatelse utstedt av oss. Tillatelsesforskriften stiller flere krav, blant annet at virksomheten:

  • er etablert i Norge
  • har en eier med god vandel som ikke er slått konkurs
  • har tilfredsstillende økonomisk evne
  • har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen

Virksomheter som vil drive infrastruktur etter tillatelsesforskriften, må også ha tillatelse utstedt av oss. Kravene til denne tillatelsen er i hovedsak de samme som for trafikkvirksomhet.

Veiledere

Nasjonal veileder om felles sikkerhetssertifikat (kommer)

ERAs søknadsveileder for tildeling av felles sikkerhetssertifikater tillatelsessymbol

Veileder om førerforskriften for virksomheter lokførersymbol

Mer informasjon

ERAs informasjonsside om felles sikkerhetssertifikat ekstern lenke-symbol

Fant du det du lette etter?