Taushetsplikt om varsling for jernbane

Statens jernbanetilsyn har taushetsplikt når ansatte i jernbanevirksomheter varsler om feil og kritikkverdige forhold – på samme måte som innen luftfart.

– Noen ganger kolliderer viktige prinsipper. Vi ønsker å følge det viktige prinsippet om åpenhet i forvaltningen. Dette kan imidlertid komme i konflikt med kravet om taushetsplikt om uønskede hendelser i jernbaneundersøkelsesloven, som skal bidra til et høyt sikkerhetsnivå på jernbanen, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn (SJT).

SJT får inn 30 000 rapporter om uønskede hendelser innen jernbane hvert år.

Bakgrunn

Kunnskap om feil og kritikkverdige forhold er viktig for å lære av dem og iverksette tiltak før det skjer ulykker. For å få den kunnskapen er SJT avhengig av at personalet i virksomhetene tør å varsle om egne og andres feil uten å frykte at de eller virksomheten skal bli offentlig kritisert.

Antall innrapporterte hendelser innen luftfart i Danmark steg til det tredobbelte tidlig på 2000-tallet. Økningen skyldes trolig at bestemmelser om taushetsplikt for innrapportering ble innført samtidig.
Bakgrunnen for de spesialtilpassede reglene om taushetsplikt og dokumentoffentlighet kan du lese om i regjeringens Ot.prp. nr. 50.

Les også om taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet i arbeidsmiljøloven.

Forebygge ulykker

Innrapporterte hendelser gir virksomhetene viktig kunnskap for å kunne forebygge ulykker og gir SJT viktig kunnskap for å kunne innrette tilsynet mot de største sikkerhetsutfordringene.
Hvorfor er det viktig for SJT med mange innrapporterte hendelser for å drive tilsyn på en god måte?

  • Vi kan danne oss et reelt bilde av sikkerhetssituasjonen slik at virksomhetene får et riktig grunnlag for sitt sikkerhetsarbeid. Vi kan for eksempel se at et godsselskap sliter med en bestemt type problemstilling, og kan sjekke tilsvarende problem hos de andre seks godsselskapene i Norge.
  • Hendelsene vi får innrapportert er viktige for å overvåke tilstanden, planlegge tilsyn og ivareta sikkerheten. De er viktige for å se om virksomhetene driver forebyggende sikkerhetsarbeid på den måten de har plikt til etter jernbanelovgivningen.
  • Et godt fungerende rapporteringssystem bidrar til å identifisere svakheter ved trafikkvirksomhet og drift av infrastruktur.
  • God dokumentasjon om hvilke faktorer som påvirker sikkerheten gjør oss bedre i stand til å vurdere hvilke tiltak virksomhetene bør pålegges for å opprettholde eller styrke sikkerheten.

SJT gir ut statistikk

SJT presenterer jevnlig statistikk som viser antall hendelser, beskrivelser av hendelsene og hva som er sikkerhetsutfordringer knyttet til slike hendelser.

Les mer om statistikk og risikobildet.

– Dersom en hendelse er omtalt i mediene, vil SJT kunne offentliggjøre opplysninger som er rapportert inn om hendelsen. Så fremt forhold knyttet til hendelsen er å anse som kjent allerede, står vi friere til å offentliggjøre opplysningene uten å bryte taushetsplikten, sier Reiersøl-Johnsen.