Oppbygning av regelverket for jernbane

Kartet under viser oppbygningen av jernbaneregelverket, teknisk område, med overordnede regler øverst og tilhørende og utfyllende bestemmelser nedover i tabellen.

Oversikt over jernbaneloven med forskrifter, teknisk område

Tabellen under viser oppbygningen av jernbaneregelverket, teknisk område, med overordnede regler øverst og tilhørende og utfyllende bestemmelser nedover i tabellen. Der en forskriftsrute angir et direktiv eller en forordning, er forskriften og underliggende forskrifter gjennomføring av EU-regelverk.

Merknader til noen forskrifter som ikke er med i oversikten:

  • Forskrift om helsekrav for operativt personell, nasjonale regler. Forskriften er i dag hjemlet i lisensforskriften.
  • Opplæringsforskriften er også hjemlet i lisensforskriften, i tillegg til i tillatelseforskriften.
  • Forskrift om vedlikehold av godsvogner på det nasjonale jernbanenettet, ECM- forskriften, er opphevet og erstattet i den fjerde jernbanepakken (sikkerhetsdirektivet).
  • Forskrift om fremgangsmåten for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering, er opphevet og erstattet i den fjerde jernbanepakken (samtrafikkdirektivet).
  • Forskrift om typesamsvarserklæring er opphevet og erstattet i den fjerde jernbanepakken (samtrafikkdirektivet).
  lov
  forskrift vedtatt av Samferdselsdepartementet
  forskrift vedtatt av Statens jernbanetilsyn
  ny eller endret ved den fjerde jernbanepakken eller «etterslepet»

 

Jernbaneloven
Jernbane-
forskrift
Tillatelses-
forskrift
Fråhaldsplikt-
forskrift
    Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold  
             
  Opplærings-
forskrift
  Jernbanekjøretøy-
forskrift
Arbeidsmaskin-
forskrift
Samtrafikk-
forskrift (samtrafikk-
direktivet)
Sikkerhets-
forskrift (sikkerhets-
direktivet)
  Krav-
forskrift
      Forskrift om melde-
myndighet (samtrafikk-
direktiv)
Forskrift om praktiske ordninger sikkerhets-
sertifikat
  Sidespor-
forskrift
      Forskrift om praktiske ordninger for tillatelser (PA VA) Førerforskriften
  Museumsbane-
forskrift
      Forskrift, forordning om maler for EF-erklæringer CSM risiko-
evaluering og
-vurdering
          TSI CCS CSM vurdering av sikkerhetsmål
          TSI PRM Tilsyns-forskriften (CSM tilsyn)
          TSI LOC & PAS CSM SMS
          TSI telematikk-
applikasjoner for godstransport
Overvåkings-forskriften
          TSI telematikk-
applikasjoner for passasjer-
transport
ECM (ny)
          TSI WAG  
          TSI drift og trafikk-
styring
 
          TSI støy  
          TSI infrastruktur  
          TSI energi  
          TSI sikkerhet i jernbane-
tunneler
 
          Unntak fra TSI-er (2020/424)  
          Forskrift kjøretøy-
register
 
          Forskrift om referanse-
dokument for krav til kjøretøy
 
          Forskrift om nasjonalt kjøretøy-
register
 
          ERTMS  
          ERTMS gjennomførings-
plan
 
          Infrastruktur-forskriften (ny)  

 

Direktiv Rettsakt Kommentar
Sikkerhetsdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 ERAs side om sikkerhetssertifikater
Sikkerhetsdirektivet Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om felles sikkerhetsmetode for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169//2010 ERAs side om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem
Sikkerhetsdirektivet  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 som fastsetter felles sikkerhetsmetoder for tilsyn fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012 ERAs side om felles sikkerhetsmetode for tilsyn
Sikkerhetsdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om et system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011 Rettsakt (2019/779) avledet av den fjerde jernbanepakken
Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 av 16. mai 2019 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU Rettsakt (2019/777) avledet av den fjerde jernbanepakken
Samtrafikkdirektivet Commission Implementing Decision (EU) 2018/1614 of 25 October 2018 laying down the specifications for the vehicle registers referred to in Article 47 of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and amending and repealing Commission Decision 2007/756/EC  
Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/776 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 nr. 1299/2014, nr. 1301/2014, nr. 1302/2014 og nr. 1303/2014, forordning (EU) 2016/919 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU med hensyn til tilpasning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og gjennomføring av de særlige målene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1474

TSI-pakken

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1474 ikke implementert i Norge

Rettsakt (2019/776) avledet av den fjerde jernbanepakken

Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1301/2014 og (EU) nr. 1302/2014 med hensyn til bestemmelser om energimålingssystemer og datainnsamlingssystemer

Rettsakt (2018/868) avledet av den fjerde jernbanepakken

Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer og kjøretøytyper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Rettsakt (2018/545) avledet av den fjerde jernbanepakken

Rettsakt (2018/545) avledet av den fjerde jernbanepakken (uoffisiell norsk oversettelse)

Veiledning: Retningslinjer om de praktiske ordningene for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer PDF-symbol

ERA-forordningen Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsvilkår

Rettsakt (2018/764) avledet av den fjerde jernbanepakken

ERA-forordningen Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om prosedyreregler for klageorganet til Det europeiske unions jernbanebyrå

Rettsakt (2018/867) avledet av den fjerde jernbanepakkenFant du det du lette etter?