Oppbygning av regelverket for jernbane

Tabellen under viser oppbygningen av det tekniske jernbaneregelverket, med overordnede regler og utfyllende bestemmelser.

Oversikt over jernbaneloven med forskrifter, teknisk område

Tabellen under viser oppbygningen av jernbaneregelverket, teknisk område, med overordnede regler øverst og tilhørende og utfyllende bestemmelser nedover i tabellen. Der en forskriftsrute angir et direktiv eller en forordning, er forskriften og underliggende forskrifter gjennomføring av EU-regelverk.

Merknader til noen forskrifter som ikke er med i oversikten:

  • Forskrift om helsekrav for operativt personell, nasjonale regler. Forskriften er i dag hjemlet i lisensforskriften.
  • Opplæringsforskriften er også hjemlet i lisensforskriften, i tillegg til i tillatelseforskriften.
  • Forskrift om vedlikehold av godsvogner på det nasjonale jernbanenettet, ECM- forskriften, er opphevet og erstattet i den fjerde jernbanepakken (sikkerhetsdirektivet).
  • Forskrift om fremgangsmåten for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering, er opphevet og erstattet i den fjerde jernbanepakken (samtrafikkdirektivet).
  • Forskrift om typesamsvarserklæring er opphevet og erstattet i den fjerde jernbanepakken (samtrafikkdirektivet).

1.svg Lov

2.svg Forskrift vedtatt av Samferdselsdepartementet

3.svg Forskrift vedtatt av Statens jernbanetilsyn

4.svg Ny eller endret ved den fjerde jernbanepakken eller «etterslepet»

 

1.svg 
Jernbaneloven
2.svg
Jernbane-
forskrift
2.svg
Tillatelses-

forskrift
2.svg
Fråhaldsplikt-
forskrift
      2.svg
Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold
 
               
  3.svg
Opplærings-
forskrift
  4.svg
Jernbanekjøretøy-
forskrift
4.svg
Arbeidsmaskin-
forskrift
4.svg
Jernbane-infrastruktur-forskriften
4.svg
Samtrafikk-
forskrift (samtrafikk-
direktivet)
4.svg
Sikkerhets-
forskrift (sikkerhets-
direktivet)
  3.svg
Krav-
forskrift
        4.svg
Forskrift om melde-
myndighet (samtrafikk-
direktiv)
4.svg
Forskrift om praktiske ordninger sikkerhets-
sertifikat
  3.svg
Sidespor-
forskrift
        4.svg
Forskrift om praktiske ordninger for tillatelser (PA VA)
4.svg
Førerforskriften
  3.svg
Museumsbane-
forskrift
        4.svg
Forskrift, forordning om maler for EF-erklæringer
3.svg
CSM risiko-
evaluering og
-vurdering
            4.svg
TSI CCS
3.svg
CSM vurdering av sikkerhetsmål
            4.svg
TSI PRM
4.svg
Tilsyns-forskriften (CSM tilsyn)
            4.svg
TSI LOC & PAS
4.svg
CSM SMS
            4.svg
TSI telematikk-
applikasjoner for godstransport
3.svg

Overvåkings-forskriften
            4.svg
TSI telematikk-
applikasjoner for passasjer-
transport
4.svg
ECM (ny)
            4.svg
TSI WAG
 
            4.svg
TSI drift og trafikk-
styring
 
            4.svg
TSI støy
 
            4.svg
TSI infrastruktur
 
            4.svg
TSI energi
 
            4.svg
TSI sikkerhet i jernbane-
tunneler
 
            4.svg
Unntak fra TSI-er (2020/424)
 
            4.svg
Forskrift kjøretøy-
register
 
            3.svg
Forskrift om referanse-
dokument for krav til kjøretøy
 
            3.svg
Forskrift om nasjonalt kjøretøy-
register
 
            4.svg
ERTMS gjennomførings-
plan
 
            4.svg
Infrastruktur-forskriften (ny)
 

 

Direktiv Rettsakt Kommentar
Sikkerhetsdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 ERAs side om sikkerhetssertifikater
Sikkerhetsdirektivet Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om felles sikkerhetsmetode for krav til sikkerhetsstyringssystemer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169//2010 ERAs side om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem
Sikkerhetsdirektivet  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 som fastsetter felles sikkerhetsmetoder for tilsyn fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012 ERAs side om felles sikkerhetsmetode for tilsyn
Sikkerhetsdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om et system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011 Rettsakt (2019/779) avledet av den fjerde jernbanepakken
Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 av 16. mai 2019 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU Rettsakt (2019/777) avledet av den fjerde jernbanepakken
Samtrafikkdirektivet Commission Implementing Decision (EU) 2018/1614 of 25 October 2018 laying down the specifications for the vehicle registers referred to in Article 47 of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and amending and repealing Commission Decision 2007/756/EC  
Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/776 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 nr. 1299/2014, nr. 1301/2014, nr. 1302/2014 og nr. 1303/2014, forordning (EU) 2016/919 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU med hensyn til tilpasning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og gjennomføring av de særlige målene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1474

TSI-pakken

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1474 ikke implementert i Norge

Rettsakt (2019/776) avledet av den fjerde jernbanepakken

Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1301/2014 og (EU) nr. 1302/2014 med hensyn til bestemmelser om energimålingssystemer og datainnsamlingssystemer

Rettsakt (2018/868) avledet av den fjerde jernbanepakken

Samtrafikkdirektivet Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer og kjøretøytyper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

Rettsakt (2018/545) avledet av den fjerde jernbanepakken

Rettsakt (2018/545) avledet av den fjerde jernbanepakken (uoffisiell norsk oversettelse)

Veiledning: Retningslinjer om de praktiske ordningene for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer PDF-symbol

ERA-forordningen Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsvilkår

Rettsakt (2018/764) avledet av den fjerde jernbanepakken

ERA-forordningen Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om prosedyreregler for klageorganet til Det europeiske unions jernbanebyrå

Rettsakt (2018/867) avledet av den fjerde jernbanepakkenFant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde