Høring om felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem

Høring åpnet: 29. juni 2018 – Høringsfrist: 24. august 2018

Om høringen

Statens jernbanetilsyn har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide EØS-posisjonsnotat for EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/762 om etablering av felles sikkerhetsmetode for sikkerhetsstyringssystem (CSM SMS).

Forordningen er en del av den fjerde jernbanepakken som trer i kraft i EU fra 16. juni 2019. Hvis forordningen skal bli en del av norsk rett, er det en forutsetning at Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Forordningen opphever de to gjeldende forordningene om felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav til felles sikkerhetssertifikat (CSM CA (EU) 1158/2010 og 1169/2010). Deler av innholdet i CSM SMS er flyttet fra de to CSM CA. Forordningen omhandler kravene som stilles til virksomhetenes sikkerhetsstyringssystemer. Den må ses i sammenheng med overordnede bestemmelser i jernbanesikkerhetsdirektivet (EU) 2016/798.

Konsekvenser i Norge

Forordninger som tas inn i norsk rett, tas inn «som de er». Innholdet kan ikke endres. SJT ønsker derfor innspill om mulige praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for virksomheten hvis forordningen innføres i norsk rett.

Høringsbrev.
Utkast til rettsakt.

Høringssvar

Vi har mottatt 2 svar per 24. august 2018