Presentasjon om nytt regelverk på jernbanen

Sjå presentasjonen frå informasjonsmøtet i mars 2023 om arbeid med kommande regelverk.

Publisert: 13.03.2023 – Endret: 22.03.2023

Trykk på biletet for å sjå presentasjonen.

Framside av presentasjon om nytt regelverk i webinar i mars 2023

Vi presenterte status for følgjande regelverk:

TSI-revisjonar

I EU blir ein samla revisjon gjennomført av dei fleste tekniske spesifikasjonane for samtrafikk – omtalte som TSI-pakken. Vi presenterte overordna endringar som er foreslått i TSI OPE og TSI CCS.

Lokførardirektivet

EU-kommisjonen har bestemt at lokførardirektivet (TDD) 2007/59/EC skal reviderast. Vi har mellom anna gitt innspel til eit notat om planlagd revisjon av direktivet. Noreg har òg presentert den norske opplæringsmodellen for saksbehandlaren for lokførardirektivet i EU DG Move, saman med lokførarskulen, Jernbanedirektoratet, Lokmannsforbundet og Samferdselsdepartementet (SD). Vi har ei arbeidsgruppe som følgjer revisjonen i dialog med SD.

Jernbanepassasjerrettsforordninga

Ei ny forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerars rettar og forpliktingar vil etter planen tre i kraft 7. juni 2023, samtidig med resten av EU. SD har hatt forskrifta på høyring. I forslaget er det lagt opp til å føre vidare ein del ordningar som vart fastsette då den førre forordninga frå 2007 vart gjennomført i norsk rett. Vi presenterte kva som er nytt i den nye forskrifta og sprunge vidare mot iverksetjing i Noreg.

Presentasjon av regelverket på nett

Regelverket for jernbane er omfattande, og det kan vere krevjande å orientere seg i. Vi har lagt om presentasjonen av regelverket på nettsidene våre for å gjere det enklare å finne fram. I møtet viste vi korleis.