Serviceanlegg

Tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester i disse anleggene.

Som markedsovervåker skal Statens jernbanetilsyn sikre at blant annet jernbaneforetak som driver med gods- eller persontransport på jernbanen har tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester i disse på ikke-diskriminerende vilkår. «Jernbanerelatert» betyr at tjenesten må være knyttet til jernbane. Tilgang til slike anlegg og tjenester er viktig for at jernbaneforetak og andre søkere skal få levert varer og tjenester i markedet for jernbanetjenester.

Et serviceanlegg kan for eksempel være stasjoner for passasjerer som Oslo Sentralstasjon eller godsterminaler som Alnabru. Det er som oftest Bane NOR SF som er drivere av serviceanlegg for person- og godstransport med jernbane i Norge.

Les mer om hva som regnes som et serviceanlegg.

Hvor finner jeg informasjon om serviceanlegg?

Driveren har en plikt til å lage en beskrivelse av serviceanlegget og jernbanerelaterte tjenestene i disse, i en såkalt serviceanleggsbeskrivelse. Serviceanleggsbeskrivelsen skal være gratis og offentlig tilgjengelig, enten på driverens egen hjemmeside eller i Bane NORs nettveiledning. Her finner du informasjon om priser, åpningstider og tjenester i serviceanlegget m.m.

Hva koster tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester i dette?

Avgifter og priser som du skal betale driveren for sportilgang i serviceanlegget og for tjenester i anlegget, kan ikke være høyere enn kostnaden som driveren har ved å yte dem, med tillegg av en rimelig fortjeneste. Driveren kan ikke kreve at du kjøper mer enn det du trenger i serviceanlegget.

Hvordan får jeg tilgang til serviceanlegg?

For å få tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester som tilbys i disse, må du være en søker etter jernbanereglene. Søkere kan være aktører i jernbanemarkedet som utfører gods- og persontransport med jernbane.

Får å få tilgang, er du nødt til å søke driveren om dette. Men du kan søke når som helst i løpet av året og driveren har en plikt til å behandle søknaden din.

Hva skjer med søknaden min?

  • Driveren skal bekrefte mottak av søknaden din så snart det lar seg gjøre.
  • Hvis søknaden din mangler informasjon, må driveren si fra til deg om dette i løpet av fem dager.
    • I så fall må du sende inn det som driveren mangler av opplysninger fra deg. Hvis du ikke gjør det, kan driveren avslå søknaden din på grunn av manglende informasjon.
  • Når driveren har en fullstendig søknad fra deg, har du krav på svar innen 20 dager.
  • Dersom du har sendt inn en ad hoc-søknad om individuelle ruteleier, må driveren svare deg så snart som mulig og senest innen fem virkedager.
  • Driveren har en plikt til å gi deg tilgang til spor og tilbud om tjenester som du søker om i serviceanlegget, dersom dette er ledig og tilgjengelig.
  • Hvis det er flere enn deg som søker om de samme sporene, eller bestiller de samme tjenestene, eller at andre allerede er tildelt det du søker om i serviceanlegget, skal driveren forsøke å imøtekomme alle anmodningene slik at løsningene blir best mulig for alle.

Vi som markedsovervåker kan be driveren om å treffe tiltak slik at flere får tilgang, slik som endrede åpningstider.

Hva skjer hvis det ikke er plass nok i serviceanlegget for det jeg søker om?

Driveren har da en plikt til å undersøke om det finnes et annet serviceanlegg som du kan benytte istedenfor.

Kan driveren avslå søknaden?

Ja. Søknaden kan avslås når det ikke er nok kapasitet i serviceanlegget og det heller ikke finnes et annet levedyktig (eller tilsvarende) serviceanlegg som du kan bruke. Driveren må i så fall begrunne avslaget til deg skriftlig. 

Kan jeg klage på avslaget om tilgang til serviceanlegget?

Ja. Som søker kan du klage på avslaget til Statens jernbanetilsyn som markedsovervåker. Vi kan treffe tiltak for å sikre at en hensiktsmessig del av kapasiteten tildeles den aktuelle søkeren i den aktuelle klagesaken. Dette må avgjøres konkret i den enkelte sak.

Les mer om klage.

Har drivere av serviceanlegg og infrastrukturforvalter en plikt til å samarbeide om tildeling av spor på terminaler?

Ja. Drivere av serviceanlegg og infrastrukturforvalter (som hovedregel Bane NOR SF) skal samarbeide for å sikre at tildelingen av jernbanespor og kapasitet i serviceanlegg er forenelige. Du som er søker kan kreve å delta i denne prosessen, og vi som markedsovervåker kan føre tilsyn med denne.