Klage på konkurransevilkår

Du kan klage til oss om du mener du har blitt urettferdig behandlet, forskjellsbehandlet eller fått interessene dine krenket på annen måte i jernbanemarkedet.

Som markedsovervåker har Statens jernbanetilsyn ansvar for å overvåke markedene for jernbanetransporttjenester. Vi skal arbeide for et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår. Da er det en forutsetning at alle aktører har lik tilgang til spor og jernbanerelaterte tjenester. En viktig del av arbeidet vårt er å behandle klager fra aktører som mener de ikke får lik markedstilgang. Det koster ingenting å klage til oss.

Hvem kan klage?

 • Alle aktørene i jernbanemarkedet som utfører gods- og persontransport med jernbane.

Det gjelder blant annet

 • alle jernbaneforetak
 • utskipere
 • speditører
 • operatører innenfor kombinert transport

Disse må også ha interesse av å få tilgang til jernbanespor på jernbaneinfrastrukturen og tilgang til tjenester på stasjoner, godsterminaler og andre serviceanlegg.

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om du kan klage. E-postsymbol

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle vilkår, avtaler eller handlinger som kan begrense konkurransen i markedet, så lenge det er tilknyttet tjenester for frakt av gods eller personer på jernbane. Dette gjelder både handlinger som allerede har skjedd, eller som er planlagt.

Du kan blant annet klage på avgjørelser og handlinger gjort av Bane NOR som forvalter jernbaneinfrastrukturen i Norge eller av de som eier og driver serviceanlegg som godsterminaler, stasjoner, vedlikeholdsanlegg med flere.

Eksempler på klager

Eksempler på markedsatferd og handlinger du kan klage på:

 • Bane NORs tildeling av ruteleier i den årlige ruteplanprosessen eller i ad hoc-prosessen
 • Avgiftene som Bane NOR krever inn for bruk av spor
 • Priser og vilkår som drivere av serviceanlegg setter for tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse
 • Avslag på bestilling av spor og tjenester i serviceanlegg, for eksempel laste- og lossespor
 • Informasjonen i nettveiledningen
 • Diskriminering i hvordan Bane NOR gjennomfører planlagt og ikke-planlagt vedlikehold av spor
 • Mangel på nøytral trafikkstyring
 • Du blir ikke involvert og hørt i viktige prosesser om tilgang til spor og tjenester 

Hvordan klager du?

Klagen sender du til oss på e-post. E-postsymbol

Klagen bør inneholde en beskrivelse av

Ta kontakt for mer informasjon om hva klagen skal inneholde. E-postsymbol

Nærmere om dokumentasjon

Det er viktig at dokumentasjonen er så dekkende som mulig. Den bør vise hva som faktisk har skjedd i saken.

Eksempler på dokumentasjon

 • Søknader, avgjørelser og annen kommunikasjon i forbindelse med prosessen for tildeling av ruteleier, forespørsel om tjenester, beregning og innkreving av avgifter
 • Avtaler med for eksempel Bane NOR, drivere av serviceanlegg eller Jernbanedirektoratet
 • Referater fra møter med Bane NOR eller driver av serviceanlegg
 • Avgjørelser fra Bane NOR eller drivere av serviceanlegg
 • Brev eller andre typer kommunikasjon med Bane NOR eller andre
 • Fakturaer for infrastrukturavgifter

Vi gir partene løpende innsyn i saksdokumentene for å sikre en forsvarlig saksbehandling. Dette gjør vi i tråd med reglene i forvaltningsloven.

Innsyn i saksdokumenter

Alle dokumenter vi mottar i saksbehandlingen er i utgangspunktet offentlige. Det vil si at dersom noen ber om innsyn i dokumentene i saken, har de i utgangspunktet rett til det. Dette inkluderer også kommunikasjonen med oss.

Det er unntak fra hovedregelen om offentlighet. Vi gir ikke ut taushetsbelagt informasjon. Det kan for eksempel være forretningshemmeligheter og annen konkurransesensitiv informasjon.

Om du mener det er opplysninger i dokumenter du sender til oss som er taushetsbelagt, markerer du opplysningene i dokumentene før du sender dem til oss. Skriv også hvorfor du mener informasjonen er taushetsbelagt.

Forhåndskontakt om klage

Dersom du har spørsmål om å klage, kan du ta kontakt med oss før du sender inn en klage. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ha et møte om saken før du eventuelt sender en klage.

Temaene kan for eksempel være

 • om det som har skjedd er omfattet av regelverket vårt
 • om det er andre myndigheter du må kontakte
 • hva slags dokumentasjon du bør ta med i klagen

Hva skjer når vi mottar klagen din?

Etttallssymbol
Først lar vi den klagen gjelder, få uttale seg.

Totallssymbol
Vi tar vanligvis initiativ til møter med deg som klager og den det klages på.

Tretallssymbol
Vi kan hente inn mer informasjon og dokumentasjon om vi trenger det.

Firetallssymbol
Vi kan kreve relevante opplysninger og sørge for at saken er best mulig opplyst.

Femtallssymbol
Underveis gir vi den klagen retter seg mot, og eventuelt andre berørte parter, mulighet til å kommentere dokumentene vi mottar.

Sekstallssymbol
Når vi har gjort foreløpige vurderinger, vil vi eventuelt varsle om vedtak. Partene vil da kunne kommentere varselet før vi treffer endelig vedtak.

Sjutallssymbol
Vi tar stilling til klagen når vi har fått alle relevante opplysninger og alle partene har fått mulighet til å kommentere varselet.

Åttetallssymbol
Om nødvendig treffer vi vedtak.

Hva kan SJT gjøre om vi finner brudd på regelverket eller skadelig diskriminering?

Vi kan vedta hensiktsmessige tiltak for å motvirke

 • diskriminering mellom søkere
 • skadelig konkurransevridning
 • alle former for uønskede situasjoner i markedene for jernbanetjenester

I vedtaket kan vi for eksempel pålegge Bane NOR

 • å endre eller betale tilbake ulovlig innkrevde avgifter eller endre fordelingen av ruteleier
 • å utføre prosessen med å fordele ruteleier, eller deler av fordelingen, på nytt
 • å endre deler av nettveiledningen

Dette er bare eksempler på tiltak, ikke en uttømmende liste.

Ved avslag på søknad

Om klagen gjelder avslag på søknad om infrastrukturkapasitet eller på vilkårene for et tilbud om kapasitet, skal vi enten bekrefte at en endring ikke er nødvendig eller kreve at beslutningen endres.

Ved forespørsel om kapasitet

I klager som gjelder forespørsel om kapasitet i serviceanlegg, kan vi også treffe tiltak for å sikre at en hensiktsmessig del av kapasiteten tildeles den aktuelle søkeren.

Om klage på vedtak

Det er ikke mulig å klage på vedtakene våre til andre myndigheter, men du kan gå til domstolene. Der kan alle sider av saken prøves.

Se alle de tidligere vedtakene våre. klubbesymbol

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss:

e-post E-postsymbol telefon 22 99 59 00 Telefonsymbol