Vedtak og avgjørelser

Vedtak og avgjørelser fra Statens jernbanetilsyn om sunn konkurranse på like vilkår i jernbanemarkedet.

2024

Avgjørelse etter klage fra Flytoget om konkurransevridende beløpsgrense i Flytogets tilleggsavtale for utføring av offentlig persontransport for perioden januar–juni PDF-symbol (mars 2024)

Avgjørelse om test av økonomisk likevekt (SJ Norge) PDF-symbol (februar 2024)

Avgjørelse om test av økonomisk likevekt (TM Togdrift) PDF-symbol (mars 2024)

2023

Vedtak etter klage fra Onrail AS på trafikkstyringen til Bane NOR SF på Alnabru godsterminal PDF-symbol (desember 2023)

Vedtak etter klage fra Flytoget på kapasitetsavgift fra Bane NOR PDF-symbol (desember 2023)

Avgjørelse etter klage fra CargoNet på Bane NORs beslutning om refordeling av ledig infrastrukturkapasitet 
PDF-symbol (september 2023)

Vedtak i klage fra Flytoget AS på Bane NOR SFs innkreving av infrastrukturavgifter i årene 2017 til 2019 – endring etter lagmannsrettens dom
PDF-symbol (mars 2023)

Vedtak mot Bane NORs innføring av strakstiltak på Alnabruterminalen for R23PDF-symbol (januar 2023)

2022

Vedtak etter klage fra Flytoget AS på Bane NORs tvisteløsning om sportilgang på Oslo S
PDF-symbol (desember 2022)

Vedtak om klage fra Green Cargo AB på avslag om krav på økonomisk kompensasjon fra Bane NOR SF
PDF-symbol (november 2022)

Vedtak etter klage fra Vygruppen AS på Bane NORs føringer for kapasitetsfordelingsprosessen for rutetermin R23
PDF-symbol (september 2022)

Vedtak etter klage fra Onrail AS på Bane NOR SFs sporbruksplan på Alnabru
PDF-symbol (juni 2022)

2021

Vedtak etter klage fra Flytoget AS om plassering av flytogterminalen på Oslo S PDF-symbol (juli 2021)

2020

Vedtak etter klage fra Vygruppen AS
PDF-symbol 
(desember 2020)

2019

Korrigert vedtak om pålegg om endring av network statement for 2021
PDF-symbol (desember 2019)

Fastsettelse av frist for anmodning etter jernbaneforskriften § 2-6 – Bane NOR
PDF-symbol (september 2019)

Fastsettelse av frist for anmodning etter jernbaneforskriften § 2-6 – Jernbanedirektoratet
PDF-symbol (september 2019)

Fastsettelse av frist for anmodning etter jernbaneforskriften § 2-6 – Vygruppen
PDF-symbol (september 2019)

Flytoget AS, Bane NOR SF og innkreving av infrastrukturavgifter
PDF-symbol (mai 2019)

Opphevet av Borgarting lagmannsrett - Dom - LB-2020 -164167
PDF-symbol (januar 2022)

2017

NSB AS og Gardermoen stasjon
PDF-symbol (juni 2017)

Green Cargo AB
PDF-symbol (mai 2017)

2016

Kapitaltilføring til CargoNet AS
PDF-symbol (november 2016)

LKAB Malmtrafikk AB og kjøreveisavgift
PDF-symbol (oktober 2016)

2013

Flytoget og fordeling av ruter på strekningen Oslo S-Lysaker
PDF-symbol (desember 2013)

Cargolink og sporfordeling på Brattøra godsterminal
PDF-symbol (april 2013)

2012

Valdresbanen AS og midlertidig stenging av Valdresbanen
PDF-symbol (desember 2012)