Overvåker markedet

Markedsovervåking skal bidra til et effektivt jernbanemarked med sunn konkurranse og likeverdige vilkår.

Publisert: 13.06.2016 – Endret: 01.09.2017

Tre av de viktigste oppgavene innen markedsovervåking er:

 • å påse at markedsaktørene får markedstilgang på like vilkår
 • være klageorgan for aktører som mener seg diskriminert, utsatt for forskjellsbehandling eller krenket på annen måte
 • på eget initiativ ta opp saker som gjelder uønsket markedsutvikling.

Vesentlig for å oppnå like vilkår og sunn konkurranse er særlig:

 • tilgang på ikke-diskriminerende vilkår til infrastrukturkapasitet (ruteleier)
 • serviceanlegg og tjenester i serviceanlegg
 • fjerning av etableringsbarrierer 

Seksjonen for markedsovervåking samarbeider nært med tilsvarende organer i Europa ved å delta i IRG-Rail og European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB).

Hensikten er blant annet å:

 • utvikle felles beste praksis
 • utveksle erfaringer om saksbehandling
 • påvirke utvikling av treffsikre reguleringer
 • påvirke regelverk innenfor området markedsovervåking

Klageinstans

Statens jernbanetilsyn (SJT) er klageinstans på flere områder innen markedsovervåking:

 • Aktører (søkere og andre berørte parter) som mener at de har blitt urettferdig behandlet, utsatt for forskjellsbehandling eller krenket på andre måter (som er til skade for konkurransesituasjonen i markedene for jernbanetransport), kan klage til SJT etter jernbaneforskriften § 11-3.
 • På forespørsel fra berørte myndigheter eller jernbaneforetak skal SJT vurdere om hovedformålet med grensekryssende trafikk er internasjonal persontransport (jernbaneforskriften § 1-1), og hvorvidt den økonomiske likevekten i kontrakt om offentlig tjeneste vil kunne skades som følge av internasjonal persontransport (jernbaneforskriften § 1-3).

Veiledning om klager

Les mer om hva en klage bør inneholde.

Fant du det du lette etter?