Hvordan melde en ny tjeneste til SJT?

Jernbaneforetak og søkere skal melde fra til oss hvis de planlegger å etablere en ny kommersiell togtjeneste.

Frist for å melde om ny togtjeneste

Søkere (1) av infrastrukturkapasitet for å drive persontransport som ikke inngår i kontrakt om offentlig tjenesteyting, skal underrette/melde SJT om dette, se jernbaneforskriften § 2-3 (1). Underretningen skal skje minst 18 måneder før oppstart av ruteplanen som den aktuelle søknaden om kapasitet knytter seg til.

I dette dokumentet forstår vi med «melder» den som melder om en ny kommersiell togtjeneste til SJT.

Definisjon av ny togtjeneste – hva skal meldes inn?

Alle tjenester som faller inn under definisjonen av «ny tjeneste for persontransport med jernbane» i forordning (2) (EU) 2018/1795 skal meldes inn. En ny tjeneste for persontransport med jernbane er i artikkel 3 (1) i forordningen definert som:

Persontransport med jernbane som er utformet for å drives som en regulær tjeneste etter en ruteplan, og som enten er helt ny eller innebærer en vesentlig endring av en eksisterende tjeneste for persontransport med jernbane, særlig i form av økt avgangsfrekvens eller flere stopp, og som ikke omfattes av en kontrakt om offentlig tjenesteyting.

Dersom dere er usikre på om tjenesten dere ønsker å starte eller endre er en tjeneste som skal meldes inn til SJT, anbefaler vi at dere tar kontakt med oss for å avklare dette.

Hvordan skal togtjenesten meldes?

Melderen skal benytte vårt elektroniske meldeskjema til å sende inn informasjon om den nye tjenesten. skjemasymbol

Skjemaet skal sikre at dere sender inn alle opplysninger som regelverket krever.

Hvordan bruke, lagre og endre e-skjemaet

For å kunne lagre skjemaet underveis, eller få tilgang til logg over tidligere innsendte skjemaer, må dere logge inn via ID-porten. Dere må velge en kontaktperson som logger seg inn og registrerer seg i e-skjemaet.

Vi anbefaler dere å lese gjennom hele skjemaet før dere begynner å fylle det ut. Det som kan ta litt tid å fylle ut er delen av skjemaet som gjelder «Opplysninger om tjenesten, antall tog som skal kjøres og ruten».

Har dere spørsmål om å fylle ut skjemaet? Ta kontakt med oss E-postsymbol

Hva hvis dere ikke kan sende opplysninger elektronisk?

Alle opplysninger som melderen gir i meldingsskjemaet og eventuelle underlagsdokumenter/vedlegg, skal sendes til oss elektronisk. Vi kan likevel godta at dere leverer dokumentene på papir dersom det er en god grunn for det. Dersom dere ikke kan sende oss opplysninger elektronisk, ber vi om at dere tar kontakt med oss.

Hvilke opplysninger om ny tjeneste skal dere sende til SJT?

Hva må sendes til SJT?

Melderen skal gi følgende opplysninger til SJT i meldingen om en ny tjeneste:

 • Søkerens navn, adresse, rettssubjekt og registreringsnummer (dersom det er relevant).
 • Kontaktopplysninger til den personen som har ansvar for å svare på spørsmål som gjelder meldingen om den nye tjenesten.
 • Opplysninger om søkerens lisens og sikkerhetssertifikat eller informasjon om i hvilken fase søkeren er kommet til i prosessen for å få disse.
 • Detaljerte opplysninger om ruten/strekningen som den nye tjenesten skal utføres på, med informasjon om avgangs- og bestemmelsesstasjon og samtlige stopp underveis.
 • Planlagt startdato for drift av den planlagte nye tjenesten.
 • Foreløpige rutetider, avgangsfrekvens og kapasitet for den planlagte nye tjenesten, herunder planlagte avgangstider, ankomsttider og forbindelser, samt eventuelle avvik i avgangsfrekvens eller stopp-mønster i forhold til standardruteplanen, i begge retninger.
 • Veiledende opplysninger om det rullende materiellet (lokomotiv, vogner, togsett, etc.) som søkeren planlegger å bruke.

For hvor lang periode skal dere gi opplysninger?

Dere skal i meldingen gi opplysninger om den planlagte driften av den nye tjenesten for minst de tre første driftsårene. I tillegg skal dere så langt det er mulig gi opplysninger om de fem første driftsårene. Vi kan imidlertid godta en kortere periode enn tre år dersom dere gir en god grunn for det.

Hva mener vi med registreringsnummer?

Med registreringsnummer mener vi foretakets organisasjonsnummer i Norge. Dersom dere ikke har et norsk organisasjonsnummer, er det ikke nødvendig å sende oss et utenlandsk registreringsnummer.  

Hva mener vi med foreløpige og veiledende opplysninger?

Som nevnt i listen over, skal dere sende foreløpige og veiledende opplysninger om:

 • rutetider, avgangsfrekvens og kapasitet for den foreslåtte nye tjenesten, herunder foreslåtte avgangstider, ankomsttider og forbindelser, samt eventuelle avvik i avgangsfrekvens eller stopp-mønster i forhold til standardruteplanen, i begge retninger.
 • det rullende materiellet (lokomotiv, vogner, togsett, etc.) som dere planlegger å bruke.

Med «foreløpige og veiledende opplysninger» mener vi at dere skal sende tilstrekkelig med opplysninger slik at de som har rett til å anmode om test av økonomisk likevekt, kan ta stilling til om de bør anmode om test. Siden kravet er at dere må melde en ny tjeneste til oss 18 måneder før oppstart av den aktuelle ruteplanen, er det sannsynlig at eksakte, bindende og presise opplysninger ikke vil være tilgjengelige når dere sender melding. Vi forventer derfor at dere gir opplysninger og beskrivelser som gir et så realistisk bilde som mulig av den nye planlagte tjenesten.

Hva mener vi med rettssubjekt, og hvorfor skal dere opplyse om det?

Med rettssubjekt eller juridisk enhet mener vi navnet på selskapet som står juridisk ansvarlig for driften. I mange tilfeller vil juridisk enhet og søkernes navn/organisasjonsnavn være det samme, men ikke alltid. 

SJT sjekker at meldingen er fullstendig etter at den er mottatt

Dersom meldingen vi har mottatt er ufullstendig, vil vi gi melderen mulighet til å ettersende opplysninger innen en rimelig frist på høyst ti virkedager. Ufullstendige meldinger vil ikke bli vurdert.

SJT offentliggjør fullstendig melding og setter frist for å be om at SJT vurderer tjenesten

Etter at vi har mottatt en fullstendig melding, vil vi offentliggjøre den på nettsidene våre. Videre vil vi senest ti dager etter mottak av meldingen, informere følgende om den planlagte, nye tjenesten:

 • Jernbanedirektoratet som er vedkommende myndighet etter kollektivtransportforordningen (3).
 • Alle jernbaneforetak som utfører tjenester etter kontrakt om offentlig tjenesteyting for persontransport med jernbane langs den aktuelle ruten eller en alternativ rute.

SJT vil sette en frist på én måned for infrastrukturforvalter (Bane NOR), vedkommende myndighet (Jernbanedirektoratet) og jernbaneforetak til å be om at vi vurderer om den eller de nye tjenestene vil kunne skade den økonomiske likevekten i eksisterende kontrakter, se jernbaneforskriften § 2-3 (2).

Dersom ingen ber om at SJT gjør en test

Dersom ingen ber oss om å vurdere den nye tjenesten innen fristen som er satt, vil vi så snart som mulig informere melderen/dere og Bane NOR om dette. Dere vil da ha rett til å starte opp tjenesten, og dere kan gå videre med en søknad til infrastrukturforvalter om infrastrukturkapasitet for den aktuelle ruteplanen. Det er bare den eller de innmeldte tjenestene som har fått tilgang til å trafikkere jernbanenettet. Dersom dere planlegger å endre tjenesten(e) vesentlig, vil den bli definert som «ny tjeneste for persontransport med jernbane» i forordning (EU) 2018/1795. Da må den meldes inn til oss som ny tjeneste.

Utsatt behandling

Hvis det pågår en anbudskonkurranse om kontrakten om offentlig tjenesteyting som kan bli påvirket av tjenesten dere melder, og fristen for å levere tilbud til vedkommende myndighet er utløpt, kan vi utsette behandlingen av den innmeldte tjenesten. Behandlingsutsettelsen kan høyst være 12 måneder fra vi tar imot melding, eller frem til anbudsprosedyren er avsluttet, etter hva som skjer først. Utsettelsen av behandlingen vil først skje etter at vi har fått en anmodning om test med hensyn til kontrakten som er lagt ut på anbud.

——————————————————————————————————

(1) Søker i jernbaneforskriften § 1-7 bokstav p definert som et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet.

(2) Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/1795 om fastsettelse av fremgangsmåter og kriterier til bruk ved testing av økonomisk likevekt av 8. juli 2021 nr. 2365.

(3) Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70.