Hvordan be SJT vurdere en innmeldt tjeneste?

Aktører kan be om at vi vurderer de økonomiske virkningene av nye kommersielle tjenester – test av økonomisk likevekt.

SJT behandler meldinger om planer om etablering av nye kommersielle togtjenester
Søkere (1) av infrastrukturkapasitet for å drive persontransport som ikke inngår i kontrakt om offentlig tjenesteyting, skal underrette (melde fra til) SJT om dette, se jernbaneforskriften § 2-3 (1). Meldingen skal skje minst 18 måneder før oppstart av ruteplanen som den aktuelle søknaden om kapasitet knytter seg til.

I dette dokumentet forstår vi med «melder» den som melder om en ny kommersiell togtjeneste til SJT.

SJT offentliggjør fullstendig melding

Etter at vi har mottatt en fullstendig melding, vil vi offentliggjøre den på nettsidene våre. Videre vil vi senest ti dager etter mottak av meldingen informere følgende om den planlagte, nye tjenesten:

  • Jernbanedirektoratet som er vedkommende myndighet etter kollektivtransportforordningen (2).
  • Alle jernbaneforetak som utfører tjenester i henhold til kontrakt om offentlig tjenesteyting for persontransport med jernbane langs den aktuelle ruten eller en alternativ rute.

Frist for å be om vurdering

SJT vil sette en frist på én måned for infrastrukturforvalter (Bane NOR), vedkommende myndighet (Jernbanedirektoratet) og jernbaneforetak til å be om at vi vurderer om den eller de nye tjenestene vil kunne skade den økonomiske likevekten i eksisterende kontrakter, se jernbaneforskriften § 2-3 (2).

Den økonomiske likevekten anses å være truet dersom den nye tjenesten vil ha en vesentlig negativ virkning på minst ett av følgende elementer, se forordning (3) (EU) 2018/1795 artikkel 10 (1):

  • lønnsomheten for tjenester som jernbaneforetaket driver i henhold til kontrakten om offentlig tjenesteyting
  • nettokostnaden for vedkommende myndighet som tildeler kontrakten om offentlig tjenesteyting

Vi skal analysere og vurdere påvirkningen på kontrakten om offentlig tjenesteyting som helhet, i hele dens varighet, og ikke enkelttjenester som er omfattet av kontrakten. Vi kan benytte forhåndsdefinerte terskelverdier eller særlige kriterier, men ikke strengt eller isolert fra andre kriterier.

Hvordan gå frem for å be SJT vurdere den nye kommersielle tjenesten

Den som ber om at SJT skal gjøre en test av økonomisk likevekt, skal legge frem (4):

  • navn på enheten, adresse, rettssubjekt og organisasjonsnummer i Norge
  • kontaktopplysninger til den personen som har ansvar for å svare på spørsmål som gjelder anmodningen om test av økonomisk likevekt
  • godtgjøring av at den økonomiske likevekten i kontrakten risikerer å bli truet av den nye tjenesten for persontransport med jernbane, vedlagt eventuelle bevis og dokumentasjon
  • en kopi av kontrakten om offentlig tjenesteyting dersom det er det etablerte jernbaneforetaket på strekningen eller Jernbanedirektoratet som ber om en vurdering

Send anmodningen med tilhørende dokumentasjon til oss på e-post. E-postsymbol

Dersom ingen ber om at SJT gjør en test

Dersom ingen ber oss om å vurdere den nye tjenesten innen fristen som er satt, vil vi så snart som mulig informere melderen og Bane NOR om dette. Melderen som planlegger den nye tjenesten vil da ha rett til å starte opp tjenesten, og kan gå videre med søknaden til infrastrukturforvalter om infrastrukturkapasitet. Det er bare den eller de innmeldte tjenestene som har fått tilgang. Dersom tjenesten(e) endres vesentlig i fremtiden, vil den bli definert som «ny tjeneste for persontransport med jernbane» i forordning (EU) 2018/1795. Da må den meldes inn til SJT som ny tjeneste.

Dersom en anbudskonkurranse om den aktuelle kontrakten er i gang

Dersom det pågår en anbudskonkurranse om kontrakten dere mener kan bli påvirket av den innmeldte tjenesten, og fristen for å levere tilbud til dere er utløpt, kan dere be om en test av økonomisk likevekt med hensyn til denne framtidige kontrakten innen fristen som SJT har satt. Vi kan da utsette behandlingen av den innmeldte nye tjenesten i høyst 12 måneder fra mottak av melderens melding, eller fram til anbudsprosedyren er avsluttet, etter hva som inntreffer først.

——————————————————————————————————

(1) Søker i jernbaneforskriften § 1-7 bokstav p definert som et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet.

(2) Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4a (forordning (EF) nr. 1370/2007) om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og nr. 1107/70.

(3) Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2018/1795 om fastsettelse av fremgangsmåter og kriterier til bruk ved testing av økonomisk likevekt av 8. juli 2021 nr. 2365.

(4) Se artikkel 7 i forordning (EU) 2018/1795.