Beste praksis for stolheis

Veiledningen er basert på tidligere regelverk for skitrekk.

Kort sagt:
Dagens taubaneforskrift inneholder funksjonelle krav til taubanen og forutsetter at virksomheten har et sikkerhetsstyringssystem som omtaler hvordan stolheisen skal driftes og vedlikeholdes. Vi har laget denne veiledningen for å gi virksomhetene en oversikt over hvordan kravene til sikker drift kan nås. Dette er ikke regelverkskrav, men kunnskap og beste praksis for hvordan driften kan foregå. For ordens skyld minner vi om at det kan være flere krav til taubanen som følger av gjeldende regelverk, som også må følges.

Gå til kapitler:

Om taubanen

Trasé og tauføring

Helningsvinkelen mellom belastet bæretrekktau og horisontalplanet bør ikke overstige 45 grader (100 prosent).

Over på- og avstigningsplassen føres bæretrekktauet horisontalt i en lengde på minimum 4,0 meter. Foran stasjonene føres bæretrekktauet slik at den reisende kan se avstigningspunktet minst 6,0 sekunder før avstigning og slik at driftspersonellet kan overvåke lukking og åpning av sikkerhetsbøylene på stolene.

I området etter påstigning og før avstigning der det er større risiko for fall fra stolene (på grunn av vanskeligheter ved på- og avstigning, betjening av sikkerhetsbøyle, etc.) må store bakkeavstander unngås.

For heiser med løsbare klemmer føres bæretrekktauet horisontalt ut fra stasjonene eller med stigning i kjøreretningen i en strekning minst lik heisens maksimale bremselengde. Denne strekning måles fra den overvåkingsbryteren som kontrollerer at klemmen er koplet korrekt på tauet.

På- og avstigningsplasser

På- og avstigningsplasser med veier til og fra utføres slik at på- og avstigning kan foregå sikkert og lettvint. Adkomster til og fra selve stolområdet, samt adkomster for skiløpere og fotgjengere, atskilles fra hverandre, og de må ikke krysse gjennomfartsområdet for stolene. Av- og påstigningsplasser merkes tydelig.

Driv- og vendestasjoner inngjerdes i nødvendig utstrekning slik at personer ikke utsettes for fare, for eksempel ved å rammes av utpendlende stoler eller skades av andre bevegelige deler.

Oppbygde på- og avstigningsramper bør, om nødvendig, være utstyrt med rekkverk.

Utendørs ved på- og avstigningsplasser bør følgende stoppinnretninger finnes i nødvendig antall:

 • normalstopp (gulfarget)
 • farestopp (rødfarget)

Når på- og avstigningsplasser planlegges og utføres, bør dere sørge for at snørydding kan foregå uten problemer.

Påstigningsplass

Påstigningsplassen bør være horisontal eller tilnærmet horisontal.

I tilknytning til påstigningsplassen bør det anlegges en tilstrekkelig stor, og om mulig horisontal, oppsamlingsplass, adskilt fra nedfarten, hvor passasjerene kan innordne seg i en passende kø for påstigning.

Påstigningsplassen bør ligge noe lavere enn de tilstøtende deler av adkomstveien. Et fall mot påstigningsplassen på 2–3 grader ansees som passende.

Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten bør være cirka 50–55 cm. Stolens laveste del, som regel fotbøylen, skal ikke berøre bakken eller snødekket.

Ved påstigning i tauretningen bør passasjerene, på en måte som ikke kan misforstås, få anvisning om hvor de skal stoppe (venteplass) i påvente av påstigning og når de skal begi seg til påstigningspunktet.

For stoler med mer enn to seter, og dersom stolene har en hastighet større enn 1,5 meter i sekundet ved påstigning, bør denne anvisningen være en adgangsport for hver passasjer. Adgangsporten bør være styrt i forhold til stolenes posisjon og slippe passasjerene inn til påstigningspunktet på korrekt tidspunkt. Porten skal fysisk hindre at passasjerer går inn i banen for stolene på feil tidspunkt. Det bør være plass til en passasjer mellom porten og stolbanen.

Ved påstigning bør venteplass, køspor og påstigningspunktet markeres tydelig og hensiktsmessig.

Påstigningsplassen må være cirka 2,5 meter lang, etterfulgt av en sikkerhetsstrekning med en lengde minst lik den strekning stolen tilbakelegger i løpet av 1,5 sekunder + bremselengden for stolen. Strekningen måles fra påstigningspunktet. Innenfor sikkerhetsstrekningen må avstanden mellom fotbøylen og bakken eller snødekket ikke overskride 1,5 meter, og helningen må ikke overskride 30 prosent.

Påstigningsplass og tilliggende områder langs stolheisen hvor stolenes fotbøyle passerer med mindre enn 2,5 meter avstand til bakke eller snødekke, bør være inngjerdet.

Avstigningsplass

Avstigningsplassen bør være horisontal eller tilnærmet horisontal.

Høyden fra belastet eller ubelastet stolsete til bakken eller snøoverflaten bør være cirka 60 cm. Stolens laveste del, som regel fotbøylen, bør ikke berøre bakken eller snødekket.

Ved transport av passasjerer på ski bør lengden på avstigningsplassen være lik høyeste stolhastighet under avstigning x 1,5–2,0 sekunder. For stolheiser med stolhastighet under avstigning mindre enn 1,3 meter i sekundet, kan avstigningsplassen være under 2 meter.

Etter avstigningsplassen bør det være en nedfartsrampe slik at skiløperne raskt og trygt kan forlate stolbanen og komme seg bort fra rampen slik at kødannelser unngås. Nedfartsrampen bør ha en helning i fartsretningen på cirka 20 prosent, og må, for stolheiser med faste klemmer, minimum begynne 1,5 meter før stolens klemme berører vendeskiven. Dette er for at skiløperne skal begynne å gli ned rampen før stolene begynner å vende og dermed kan treffe ytterste skiløper i ryggen.

Avstigningsplassens begynnelse må utformes slik at det ikke oppstår fare for at skitupper kan hektes fast. Varselskilt med tekst «Hev skituppene» skal plasseres umiddelbart før avstigningsplassen.

Avstigningsplass og tilliggende områder hvor stolenes fotbøyle passerer med lavere høyde enn 2,5 meter, skal være inngjerdet.

Transport av fotgjengere

Ved transport av fotgjengere bør lengden på avstigningsplassen tilpasses farten til heisen ved avstigning.

Dersom det kjøres med mer enn to personer pr. stol, må stolhastigheten under avstigning være mindre enn 0,6 meter i sekundet og avstigningsplassens lengde være minst stolhastighet under avstigning x 5 sekunder.

Etter avstigningsplassen bør det være en rampe eller et område slik at fotgjengerne raskt og trygt kan forlate stolbanen.

Om nødvendig skal heisen stoppes og stolen stå stille under avstigning.

For stolheiser som vesentlig benyttes til vinterdrift for skiløpere med påspente ski, anbefaler vi å bygge avstigningsplassen for dette formålet.

Dersom heisen i tillegg sporadisk benyttes til sommerdrift for fotgjengere, kan denne avstigningsplassen brukes dersom heisen stoppes ved avstigning og fotgjengerne går av mens stolen står stille.

Dersom heisen benyttes til sommerdrift for fotgjengere i en slik grad at man ønsker kontinuerlig avstigning ved en stolhastighet under avstigning lik maksimalt 1,5 meter i sekundet, kan dette for eksempel anordnes ved at en demonterbar avstigningsrampe bygges opp for sommerbruk.

Fallsikring

I et område hvor enden av stasjonsgulvet er mer enn 1,5 meter og mindre enn 3,0 meter over bakkenivå, bør det settes opp en skrålem, et fangnett e.l. i hele stasjonens bredde. Skrålemmen bør gå fra gulv til bakke og ha maksimalt 30 grader helning, og lengden på fangnettet bør være minst 2,0 meter.

I et område hvor enden av stasjonsgulvet er mer enn 3,0 meter over bakkenivå, må det settes opp et fangnett e.l. i hele stasjonens bredde. Lengden på fangnettet bør minst være 3,0 meter.

Fangnett må være satt opp 1,25–1,5 meter under fotbøylen på en belastet stol.

Fangnett må dimensjoneres for minimum den dobbelte tillatte nyttelasten i en stol, og være bestandige overfor klimatiske påkjenninger og sollys. Avstivninger og tverrforbindelser i eventuelle innfestingsrammer må ikke føre til ulykkesrisiko.

Kjørehastigheter og tillatt kapasitet

Høyeste tillatte kjørehastighet ved på- og avstigning med skiløpere for stolheiser med faste klemmer er

 • 1- og 2-seters stoler: 2,5 m/s
 • 3-seters stoler: 2,3 m/s
 • 4-seters stoler: 2,1 m/s

For stolheiser med koblingsbare klemmer er hastigheten i stasjonene normalt 1,2–1,3 meter i sekundet.

Mellom stasjonene kan kjørehastigheten økes til maksimalt 6,0 meter i sekundet.

Kjørehastigheten bør kunne reguleres trinnløst i hastighetsområdet fra 0,3 meter i sekundet til maksimal hastighet.

Sporvidde og klaringer

Avstanden fra stolens nederste del (fotbøyle) til bakke, bru, permanent bygd nett e.l., målt vertikalt og under ugunstigste forhold, bør normalt ikke være over 15,0 meter. Over en lengde lik 2 x stolavstanden, men maksimalt 50 meter, kan denne avstanden økes til 18,0 meter.

Mellom endestasjonene bør avstanden mellom stolens nederste del og bakke eller snødekke være minst 2,5 meter ved ugunstigste forhold og største dynamiske nedheng.

Avstanden kan minskes til 2,0 meter dersom terrenget under er utilgjengelig eller inngjerdet. Gjerdet bør i så fall settes minst 2,0 meter fra stolens ytterkanter og rekke minst 1,0 meter over snødekket. Over nedfarter og skiløyper som prepareres bør tilsvarende minste avstand til bakke eller snødekke være 3,5 meter ved ugunstigste forhold og største dynamiske nedheng.

Ved tilnærming, parallellføring eller kryssing av stolheis med annen taubane eller skitrekk, må hvert anlegg ha den samme avstanden til den andre som til andre gjenstander som ikke inngår i konstruksjonen. Ikke inndratte medbringere på skitrekk må ikke kunne hekte seg fast i stoler. Om nødvendig må det iverksettes ekstra tiltak mot avsporinger, eller det må monteres innretninger for å fange opp tau ved avsporing.

Ved tilnærming, parallellføring eller kryssing av strømførende luftledninger, bør ikke disse påvirke banens elektriske anlegg ugunstig. Ved en eventuell totalavsporing må ikke bæretrekktauet kunne komme i farlig nærhet av, eller i direkte berøring med, strømførende ledninger. For å hindre dette skal det treffes nødvendige tiltak som for eksempel ekstra taufangere, fangkabler, fast overbygg eller andre beskyttelsestiltak.

Luftledning og opphengstau for sikkerhetsstrømkrets, telefon, etc. bør føres så høyt at de i alle belastningstilfeller er over bæretrekktauet. De bør fortrinnsvis anbringes i baneaksen.

Stoler eller kabiner

Stoler eller kabiner må være utført slik at passasjerene kan transporteres sikkert, at de ved normale forhold ikke kan falle ut og slik at på- og avstigning kan foregå lett og sikkert. Stoler og kabiner må ikke ha deler som kan hekte seg fast i klær, ryggsekker o.l. Stoler og kabiner må utformes slik at det er lett å redde passasjerer fra tauet og fra bakken.

Stoler og kabiner skal være nummerert i stigende rekkefølge.

Stoler

Stoler bør ha ryggstøtte som heller bakover og armlener på hver side. De bør også være utstyrt med sikkerhetsbøyle og fotbøyle (fothviler). For stoler med to eller flere seter bør sikkerhetsbøylen og fotbøylen utføres som en vel avbalansert fallbøyle som åpnes og lukkes ved at den svinges over hodet på passasjerene. Sikkerhetsbøylen må være lett å betjene. Sikkerhetsbøylen bør ikke kunne åpnes uforvarende, og den bør ikke kunne åpnes om den påvirkes av en foroverrettet kraft. Den må ikke lukkes eller åpnes av seg selv hvis stolen pendler.

Stolseter bør, ved normal belastning, helle 20–25 prosent bakover. De bør ha en dybde på 0,45–0,50 meter og en bredde på minst 0,5 meter pr. person for stoler med plass til én og to personer. Stolbredden bør økes med minst 0,45 meter for hver person utover to personer.

For heiser med hev- og senkbar vindbeskyttelse (bobler) på stolene gjelder følgende:

 • Vindbeskyttelsen må være laget av et slagfast, splintsikkert og gjennomsiktig materiale.
 • Stoler med senket vindbeskyttelse må automatisk utløse normalstopp før de kommer inn på påstigningsplassen når det står passasjerer der. Alternativt bør adgangsportene holdes lukket slik at passasjerer ikke gis adgang inn på påstigningsplassen foran slike stoler.
 • For heiser med stolhastighet større enn 2,0 meter i sekundet under påstigning, må adgangsportene automatisk stenges dersom stoler med senket vindbeskyttelse kjøres over påstigningsplassen.
 • Vindbeskyttelsen må kunne sikres mot å åpne seg når heisen ikke er i drift.
 • Vindbeskyttelsen må ikke senkes automatisk i stoler der det sitter passasjerer.
Kabiner

Kabiner bør ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. Dørene bør enten åpnes og lukkes automatisk eller de bør åpnes og lukkes manuelt utenfra. Ved automatisk lukking bør lukkekraften mellom dørene ikke overstige 150 N (klemfare) i lukkeområdet der åpningen mellom dørene er mindre enn 15 cm. Dersom en opptil 15 cm tykk gjenstand hindrer at dørene lukkes automatisk, bør dørene automatisk lukkes når denne gjenstanden fjernes. Dørene må kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering.

Master og fundamenter

Master bør være nummerert i stigende rekkefølge fra nedre stasjon.

Fundamenter har som oftest overfylte stabiliserende masser som må etterses jevnlig og kontrolleres for utvasking.

Tau

Bæretrekktau og strammetau bør være galvanisert.

For nye bæretrekktau bør sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 4,0.

For nye strammetau bør sikkerhetsfaktoren mot brudd minst være 5,0.

For nye opphengstau for sikkerhetsstrømkrets, telefonledninger, etc. bør sikkerhetsfaktoren mot brudd være minst 3,0 når heisen er i drift og det ikke er snø- eller isbelastning på tauet.

Forholdet mellom den største hengende lasten (tverrlasten) av stol med personlast og den minste strekkraft i bæretrekktauet (enten ved akselerasjon eller jevn gange), må ikke overstige 1/15.

Tauskiver, tauruller, rullebatterier, rulletrykk m.m.

Sideflensen på tauruller bør ha en høyde som er minst 1/10 av taudiameteren, men minst tre mm høyde utover tilgrensende fôring.

For heiser med demonterbare sideflenser og kjørehastighet større enn 2,5 meter i sekundet, må inngangsrullen på hvert rullebatteri utføres med sideflenser av stål eller annet materiale med de nødvendige tilsvarende egenskapene.

For heiser med demonterbare sideflenser og kjørehastighet mindre enn 2,5 meter i sekundet, bør inngangsrullen på hvert rullebatteri utføres med ytre sideflens av stål eller annet materiale med de nødvendige tilsvarende egenskapene.

Tauruller bør dimensjoneres for det største rulletrykket de skal utsettes for.

Det laveste rulletrykk ved jevn bevegelse må minst være 500 N for heiser med hastighet opp til 2,5 meter i sekundet. For hastigheter større enn 2,5 meter i sekundet økes rulletrykket med 20 N pr. hastighetsøkning på 0,1 meter i sekundet.

Tauruller i rullebatterier bør ved jevn bevegelse ikke ha et rulletrykk større enn (0,5 x d x D) N. d og D måles i mm. N er diameter på tauet, d er diameter på bæretrekktauet og D er diameter på taurulle.

Rullebatterier bør ha en opplagringskraft som minst er lik 2000 N. Dersom dette ikke oppnås, må det benyttes mottrykkruller.

Tauet bør ikke forlate rullene i et nedholdsbatteri selv om en stol med dobbel nyttelast og ved ugunstigste belastningsforhold ved jevn bevegelse, befinner seg ved batteriet.

Vippenes bevegelsesfrihet begrenses slik at en klemme kan passere både når en taurull blokkeres eller faller av, og når bæretrekktauet ligger i taufangeren.

Avsporingsvern

Hvert rullebatteri bør ha avsporingsvern som hindrer avsporing på innsiden (mot sentrumslinjen av banen) av tauet. Avsporingsvernet plasseres på rullebatterienes ender. Avstanden fra rullekanten til avsporingsvernet er høyst en tredel av taudiameteren. Avsporingsvernet må tåle en tverrkraft på fem kN.

Taufangere

Hvert rullebatteri har taufangere som fanger opp tauet ved eventuell avsporing på utsiden av batteriet. Taufangerens funksjon skal ikke påvirkes av vippenes bevegelse. Taufangeren konstrueres slik at klemmer på det avsporede tauet har tilstrekkelig plass til å passere uten at klemmen kan hekte seg fast eller gli av taufangeren. Vinkelen er minst 30 grader mellom vertikallinjen og linjen fra taufangerens ytterkant til ytre tangeringspunkt på tauet når tauet ligger sentrisk over rullens ytterkant. 

Ved nedholdsbatteri bør tauet hindres i å forlate masten ved en eventuell avsporing utenfor den ordinære taufangeren. Åpne master (T-master) utstyres derfor i tillegg med ekstra taufanger (for eksempel lange fangjern) slik at tauet sikres mot å forlate masten ved en eventuell totalavsporing. Denne taufangeren bør rekke minst 0,4 meter utenfor rullebatteriet og ha samme utfallsvinkel som nevnt ovenfor.

Samtlige rullebatterier bør ha utstyr (avsporingsbryter) som automatisk stopper stolheisen ved tauavsporing. Heisen stoppes med nødstopp eller farestopp. Anordningene bør utføres slik at de stopper heisen både ved avsporing der tauet blir liggende i ordinær taufanger og i ekstra taufanger (lange fangjern ved nedholdsbatterier). Anordningen bør plasseres ved inngangssiden av batteriet. Den skal virke ved en avsporing på den første rullen. Rullebatterier med mer enn seks ruller skal utstyres med to avsporingsbrytere. Den andre skal plasseres ved utgangssiden av batteriet. Avsporingsbryteren skal ikke kunne tilbakestilles automatisk og må ikke kunne settes i utilsiktet funksjon igjen.

Rullebatterier skal være lett justerbare for innstilling i tauets retning. Vippenes dreining om akselen skal begrenses av stoppere som ikke skal tillate vesentlig større bevegelse enn de som oppstår ved normal drift.

Drivstasjon og vendestasjon

Driv- og vendeskiver bør ha effektive sidekanter som motvirker tauavsporing dersom for eksempel en fordreid klemme (hvor stolen har falt av) kommer inn på skiven. Videre bør det være en anordning som fanger opp trekktauet ved avsporing som følge av totalavsporing på nærmeste batteri. Øvre taufanger kan utelates hvis skivens øvre sidekant (støttering) er så stor og har en slik utforming at den effektivt hindrer tauavsporing oppover. Utformingen av skivens øvre sidekant (støtteringen) bør i så fall være slik at tauet ikke sporer av (tres av) skiven ved en eventuell avsporing der tauet sporer utenom ordinær taufanger og fanges av ekstrataufanger (fangjern) i det nærmeste rullebatteriet.

Driv- og vendeskiver bør ha ruller umiddelbart foran og etter skivene. Dersom bæretrekktauet har avbøyning av betydning over disse rullene, skal rullene ha avsporingsbrytere.

Vendeskiven bør ha utstyr som automatisk stopper heisen i god tid før et lager havarerer og senest når skivens ytterste sidekant/støttering er åtte mm ute av sin opprinnelige posisjon.

Dette kan for eksempel gjøres ved å montere en bryterpinne maksimalt åtte mm over og en bryterpinne maksimalt åtte mm under skivens støttering, ring for gummifôringen e.l., i heisens senterlinje. Bryterpinnens virkemåte må ikke hindres av isskrapen.

Driv- og vendeskive utstyres med isskrape.

Klemmer

Klemmer bør være slik at de ikke utilsiktet kan løsne fra tauet. Klemkraften framskaffes ved bruk av fjærer.

Klemmer prøves til 5 millioner lastvekslinger med en belastning som varierer mellom egenlast av stol pluss største tillatte nyttelast og det dobbelte av denne totallasten uten at sprekker oppstår.

Sikkerhetsfaktoren mot brudd bør minst være 3,0.

Klemmene skal utført slik at det ikke oppstår skader eller unormal slitasje på trekktau eller tauskiver og tauruller.

Klemmenes minste holdekraft skal være så stor at det oppnås en sikkerhetsfaktor på 3 mot glidning på bæretrekktauet ved største taustigning og smurt tau. Kraften i tauets lengderetning som skal til før glidning inntreffer må minst være like stor som vekten av en belastet stol.

Det må ikke anvendes mellomlegg mellom tau og klembakker.

Klemmens maksimale holdekraft skal ikke være større enn 2,5 ganger minste holdekraft. Klemkraften skal høyst avta 15 prosent ved brudd på en tallerkenfjær og 50 prosent ved brudd på en spiralfjær.

Ved en endring av bæretrekktauets diameter på 10 prosent skal klemkraften ikke endres mer enn 25 prosent. Ved en endring av bæretrekktauets diameter på 10 prosent må det fortsatt være tilstrekkelig fri bevegelsesmulighet for klemmedelene. Denne bevegelsesmuligheten må minst være så stor at klemmene klemmer om tauet hvis bæretrekktauets diameter reduseres 15 prosent.

Faste klemmer skal flyttes og testes for holdekraft i henhold til leverandørens anvisning. 

Maskineri og bremser

Maskineri med tilhørende utstyr (motor, brems, veksel m.m.) bør være vernet mot inngrep fra uvedkommende, og tilstrekkelig beskyttet mot regn, snø, is, oljesøl, skitt o.l. Det bør være best mulig sikret mot brann. Brannslokkingsmidler bør finnes i umiddelbar nærhet av maskineriet; konferer med stedlig brannmyndighet.

Maskineri og øvrig utstyr skal være lett tilgjengelig for kontroll, smøring og vedlikehold. Plattformer, rekkverk og leidere skal monteres i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå sikre og gode arbeidsforhold.

Hydraulisk drevne innretninger bør beskyttes av overtrykksventiler, tilbakeløpsventiler, lufteanordninger, dreneringsmuligheter for kondensvann, etc. i nødvendig utstrekning for å sikre en sikker funksjon selv ved utilsiktet trykkøkning, trykkfall, ledningsbrudd, etc. Hydrauliske ledninger, koplinger etc. bør ha en sikkerhet på minst 3. Øvrige hydrauliske deler bør ha en sikkerhet på minst 1,5 basert på overtrykksventilens utløsningstrykk.

Direkte på drivskiven bør det være montert en tilbakeløpsovervåking som automatisk stopper heisen ved utilsiktet bakoverkjøring. Overvåkingen bør automatisk utløse farestopp.

Som drivmaskineri bør det være installert to motorer med uavhengige energikilder, hovedmotor og nøddriftsmotor. Som hovedmotor benyttes normalt en elektromotor og som nøddriftsmotor en forbrenningsmotor. Motorene bør kunne kjøres uavhengig av hverandre, og begge motorene må kunne starte banen uten rykk. Banen bør kunne kjøres fullastet i begge retninger med så vel hovedmotor som nøddriftsmotor. Mekanisk omkopling fra hovedmotor til nøddriftsmotor skal utløse en farestopp. Ved drift med passasjerer er det ikke tillatt å kjøre heisen med nøddriftsmotor i annet enn evakueringssituasjoner, og da kun for å tømme heisen for passasjerer.

Hovedmotoren bør kunne bremse den fullastede heisen i begge kjøreretninger med en tilfredsstillende bremsevirkning. Umiddelbart før, eller senest ved stillstand, bør driftsbremsen automatisk gå på.

Bremser

Stolheiser skal normalt være utstyrt med to elektrisk og mekanisk uavhengige bremser, en driftsbrems og en sikkerhetsbrems. I tillegg skal det være mulig å bremse heisen elektrisk ved hjelp av hovedmaskineriet. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved både for- og bakoverkjøring av heisen. Sikkerhetsbremsen skal virke direkte på drivskiven eller på egen bremseflate i direkte forbindelse med drivskiven.

Driftsbrems og sikkerhetsbrems skal hver for seg kunne stoppe stolheisen med en midlere retardasjon av minst 0,4 m/s² og maks. 1,0 m/s² under ugunstigste belastningsforhold i begge kjøreretninger. Til sammen bør de ikke gi større retardasjon enn 1,5 m/s². Bremsevirkningen skal ikke være så sterk at det kan gi uakseptable bevegelser, eksempelvis i bæretrekktauet eller strammeanordning.

Bremsekraften for drifts- og sikkerhetsbrems skal framskaffes med vekter eller lett justerbare styrte trykkfjærer som automatisk gir bremsevirkning når bremsene utløses. Slitasje på bremsebelegget skal lett kunne kontrolleres. Bremsene skal kunne løftes av manuelt hver for seg.

Hver brems skal kunne holde minst 1,5 ganger største statiske moment. Bremsedeler skal ha en sikkerhet mot brudd på minst 3,5 ganger mot materialets strekkfasthet.

Dersom driftsbremsen ikke går av ved oppstart av heisen, eller dersom den går på under drift, skal dette utløse nødstopp.

Farestopp skal utløses og sikkerhetsbremsen skal automatisk og uavhengig av nettspenning tre i funksjon dersom:

 • høyeste tillatte hastighet overskrides med mer enn maksimalt 15 prosent. Denne overvåkingen skal registrere hastigheten direkte på drivskiven
 • heisen utilsiktet går bakover
 • driftsbremsen er tvangsmessig forhindret i å gå på

Maskineriet skal kunne stanses og sikkerhetsbremsen skal kunne utløses fra kjøreplass, toppvaktbu, nøddriftsmotor samt fra på- og avstigningsplass. I tillegg skal bremsen kunne utløses manuelt fra lett tilgjengelig plass på drivstasjonens publikumsområde. En slik utløsning av sikkerhetsbremsen skal utløse farestopp.

For å kunne tømme heisen skal sikkerhetsbremsen kunne brukes som manøverbrems.

Normalstopp skal kunne utløses fra kjøreplass, toppvaktbu og på- og avstigningsplass.

Strammeanordning

Bæretrekktau skal strammes med motvekt, hydraulisk stramming eller annen anordning som gir konstant stramming i tauet. Strammeanordningen med eventuelle skiver, motvekt, strammevogn, hydraulikksylindere, etc. skal ha nødvendig fritt bevegelsesrom. De skal ikke kunne kile seg fast, spore av, hindres av is eller på annen måte bli hindret i sin bevegelse. Bevegelsesområdet til strammevogn, motvekt, etc. skal begrenses av endestoppere for begge bevegelsesretninger. Det frie bevegelsesområdet til strammevognen og strammekraftgiveren (motvekt, hydraulikksylinder e.l.) skal, i begge bevegelsesretninger, begrenses av endebrytere som utløser nødstopp før disse innretningene beveger seg ut av sitt frie bevegelsesområde.

Kjørerom, vaktrom, maskinrom

Stasjoner og rom bør anlegges slik at personer ikke blir skadet av, eller kommer utilsiktet i kontakt med, mekaniske deler, elektriske anlegg, stoler, kabiner e.l.

Ved valg av materialer og utforming av bygninger som ligger nært inntil heisen bør det i størst mulig utstrekning benyttes ikke-brennbare materialer. I maskinrom og stasjoner er det ikke tillatt å benytte brennbare materialer i bærende konstruksjoner eller i tak-, vegg- og gulvkledning. Bruk av brennbare materialer i stasjonene for øvrig skal begrenses til det absolutt nødvendige. Kjørerom, vaktrom, maskinrom og stasjoner skal være tilfredsstillende brannsikret.

Ved en eventuell brann kan heisens strammeanordning, svakstrømkrets, etc. bli satt ut av drift på en slik måte at heisen stopper etter kort tid (0–3 minutter). Ved en større brann vil da strammetauet eller bæretrekktauet bare kunne motstå en brann i kort tid før det varmes opp, mister sin fasthet og taubrudd inntreffer.

Det skal finnes et tilstrekkelig antall forskriftsmessige, lett tilgjengelige og lett synlige brannslokkingsapparater. Det bør finnes brannslokkingsapparat i hvert kjørerom, vaktrom og maskinrom, og inne i hver stasjon der stolheisen har koplingsbare klemmer, eller der stolheisen har maskinrom eller stasjonsoverbygg av treverk eller annet brennbart materiale.

Det skal finnes tilstrekkelig nødbelysning til bruk ved strømutfall.

Dører til maskinrom, kjørerom, vaktrom, etc. skal ha lås og skal normalt holdes avlåst for uvedkommende, samt når de ikke er i bruk.

Maskinrom må ikke brukes til noe annet, for eksempel lagerplass.

Kjørerom

Stolheiser har vaktrom i øvre og nedre stasjon. Kjørerommet er ett av disse. Stolheiser bør ha vaktrom ved eventuelle på- og avstigningsplasser mellom øvre og nedre stasjon.

Stolheiser må bare kunne igangsettes fra en plass ved en påstigningsplass eller fra et kjørerom.

Følgende stoppinnretninger finnes umiddelbart ved kjørerens sitteplass:

 • normalstopp (gul bryter)
 • nødstopp (rød bryter)
 • farestopp (rød bryter)

Startanordninger er låsbare.

Dersom heisen skal transportere driftspersonell med kun drivstasjon eller vendestasjon bemannet, må det installeres nøkkelbryter i de to stasjonene som viser bemanningssituasjonen i de to stasjonene. Nøklene må koples slik at start av heisen kun er mulig med en korrekt og overensstemmende stilling på nøklene. Ikke overensstemmende stilling på nøklene skal utløse farestopp.

Vaktrom

I vaktrom bør det være nødvendige innretninger for betjening og drift av heisen.

Fra vaktrom i nedre stasjon, det vil si fra vaktens normale sitteplass, bør vakten ha god utsikt til hele påstigningsområdet fra og med innkommende kø, eventuelle åpningsporter, påstigningspunktet, området hvor sikkerhetsbøylen skal lukkes og videre oppover heistraseen.

Dette medfører at vaktrommet minst bør ha vinduer 180 grader rundt kjøreren med et minimum av vindusstolper. Dersom heisen brukes til returkjøring, bør det være samme utsikt til avstigningsområdet.

Fra vaktrom i øvre stasjon, det vil si fra vaktens normale sitteplass, bør vakten ha god oversikt nedover heistraseen (ankommende stoler), området hvor sikkerhetsbøylen åpnes, avstigningsplassen og utkjøringsområdet der passasjerene forlater heisen, stolen og nedkjøringsrampen. Dette betyr at vaktrommet minst bør ha vinduer 180 grader rundt vakten med et minimum av vindusstolper.  Dersom heisen benyttes til returkjøring, bør det være samme utsikt til påstigningsområdet for retur.

Det bør overvåkes at klemmen har et korrekt grep omkring tauet før stolen forlater stasjonen. Dersom klemmen ikke sitter korrekt på tauet, bør det utløses nødstopp.

Det bør overvåkes at klemmen har korrekt åpning før den koples inn på tauet. Feil åpning på klemmen skal utløse nødstopp.

Det bør overvåkes at eventuelle kabindører som lukkes automatisk, virkelig er lukket. Dersom slike dører ikke er lukket før de forlater stasjonen, bør nødstopp utløses.

Klemkraften til klemmene bør prøves. Ved for liten klemkraft bør automatisk nødstopp utløses.

Prøving av klemkraften til klemmene bør skje kontinuerlig i stasjonene.

Det bør overvåkes at klemmen åpnes og koples korrekt fra tauet. Feil ved utkoplingen bør utløse nødstopp.

Elektrisk utstyr

Den elektriske installasjonen bør være utført i henhold til gjeldende forskrifter.

Det elektriske utstyret bør være lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. Samtidig bør det være godt skjermet mot tilfeldig berøring av uisolerte spenningsførende deler.

Det bør treffes nødvendige tiltak for å beskytte anlegget mot atmosfæriske overspenninger. Drivstasjonen med bæretrekktau bør være jordet.

Utfall av nettet eller en fase bør utløse nødstopp.

Sikkerhetsstrømkrets

Sikkerhetsstrømkretsen bør virke etter hvilestrømsprinsippet. Start av heisen bør bare være mulig når alle kretser i sikkerhetsstrømkretsen er lukket.

Ved nettutfall og påfølgende evakuering av heisen bør følgende deler av anlegget kunne drives av stasjonens strømbatterier eller annen energikilde:

 • høyttaleranlegget
 • tauovervåkingen med melde- og signalanlegget
 • interntelefon mellom stasjoner og kjøreplass for nøddrift

Sikkerhetsstrømkretser som utløser farestopp samt sikkerhetsstrømkretser for overvåking av bæretrekktauets plassering (avsporingsbrytere, etc.) bør være overvåket mot jordfeil. Jordfeil bør utløse normalstopp, nødstopp eller farestopp.

Sikkerhetsstrømkrets for uisolert avsporingsbeskyttelse i rullebatteri bør tilsluttes sekundærsiden av beskyttelsestransformatoren. Transformatorens tomgangsspenning bør maksimalt være 50 V på sekundærsiden.

Sikkerhetsinnretninger

Mellom stasjonene må minimum følgende kjøresignal kunne gis:

 • Akustisk varselsignal fra kjørerom til mellom- og vendestasjoner som oppfordring til å avgi klarsignal
 • Optisk klarsignal fra vende- og mellomstasjoner til kjørerommet som kvittering på varselsignal og som klarsignal for å starte heisen. Klarsignalet må automatisk oppheves ved oppstart av heisen, ved stoppsignal samt senest 15 s etter at signalet er gitt
 • Akustisk startsignal. Signalet skal gis akustisk og automatisk i stasjonene når heisen startes.

Igangkjøringssignal gis normalt fra kjørerom og setter heisen i gang. Dersom det finnes flere startorgan, eksempelvis ute på påstigningsplassen, skal det være mulig å benytte ett startorgan av gangen.

Igangkjøring av heisen skal kun være mulig dersom:

 • alle sikkerhetsstrømkretser er lukket
 • sikkerhetsbremsen er åpen
 • heisen har stående klarsignal
 • eventuelle roterende omformere har stanset
 • driftsbremsens bremsebåndtykkelse og bevegelsesmulighet er tilfredsstillende

Stoppkommando skal ha prioritet foran andre kommandoer.

Heisen skal kunne stoppes på følgende måter:

Normalstopp:

Heisen skal bremses elektrisk med en tilfredsstillende retardasjon. Når hastigheten har kommet under 0,2 meter i sekundet og senest ved 0 meter i sekundet, skal driftsbremsen gå på og stoppe heisen. Dersom retardasjon ikke har begynt senest etter cirka ett sekund, skal driftsbrems utløses.

Nødstopp:

Hovedmotoren skal koples ut og driftsbremsen går på.

Farestopp:

Hovedmotoren skal koples ut og driftsbremsen og sikkerhetsbremsen gå på. Et farestoppsignal skal også gi et nødstoppsignal.

Normalstopp og nødstopp kan slås sammen, og kalles da stopp.

Heisen skal utstyres med sikkerhetsinnretninger som automatisk bringer heisen til stillstand ved feilmeldinger og om nødvendig gir melding om dette.

Aktuelle innretninger skal være merket med driftsverdier. Driftsberedskap skal være merket med grønn lampe. For feiltilstander og signaler fra sikkerhetsinnretninger skal det være spesiell anvisning. Sikkerhetsinnretninger i strømkretser som skal gi farestopp, samt for å overvåke tauplasseringen, skal være utstyrt med røde signallamper. Slike meldinger skal ikke kunne kvitteres ut før feilen er rettet.

På kjørepulten skal man kunne se fra hvilken stasjon det er gitt klarsignal, langsomfartsignal eller stoppsignal.

Høyttalere

Det bør være høyttalere langs hele heisen, slik at passasjerene kan underrettes ved lengre stopp, driftsstans, redningsaksjoner, etc. Avstanden mellom høyttalerne bør ikke være større enn at beskjedene kan høres klart og tydelig i hele heisen. Høyttaleranlegget må kunne betjenes fra kjørerommet og fungere også ved nettutfall, sterk vind og bobler.

Vindmåleutstyr

Ved stolheiser må det være fast montert vindmåler og vindretningsgiver plassert på den mest vindutsatte del av anlegget. Vindstyrken, som angis i meter i sekundet, og vindretningen må kunne avleses fra kjøreplassen. Høyeste tillatte vindhastighet for drift (normalt 18 meter i sekundet) må angis på eller ved instrumentet.

Belysning

Dersom stolheisen skal drives etter at det er blitt mørkt, bør hele stolheistraseen og begge stasjoner være belyst tilstrekkelig for sikker drift. På- og avstigningsplassen bør ha lysstyrke på minimum 50 lux, og stolheistraseen minst 10 lux.

Skilt

Ved på- og avstigningsplassen, samt langs traseen, bør det være skilt med kortfattede instruksjoner og/eller illustrasjoner om hvordan passasjerene skal forholde seg. Det skal være ensartet tekst/illustrasjoner på varsels- og orienteringsskiltene.

Mastene skal ha nummerskilt.  Reklameskilt kan ikke henges opp der det er satt opp obligatoriske opplysningsskilt (master o.l.).

Skiltene bør utformes slik at stoler ikke kan hekte seg fast i skiltene og slik at skiløpere som stikker staver e.l. mot skiltene ikke lett kan hekte disse fast i skiltene.

Drift og vedlikehold

Drift, vedlikehold og kontroll bør tilpasses den enkelte stolheis med hensyn til stolheisens konstruksjon og driftsbetingelser. Nødvendige instrukser, prosedyrer o.l. for dette skal utarbeides og samles i et sikkerhetsstyringsystem. Instrukser og prosedyrer skal være utarbeidet i henhold til leverandørens anvisninger. Instrukser, prosedyrer o.l. skal utformes og redigeres slik at innholdet blir lett tilgjengelig for drifts- og vedlikeholdspersonalet.

For gjennomføring av «spesielle inspeksjoner» viser vi til taubaneforskriften.

Instrukser, prosedyrer o.l. skal gjøres kjent for alt relevant personale og foreligge på alle nødvendige steder, eksempelvis i kjørerom, vaktrom, hos redningspersonell, etc.

Utført kontroll- og vedlikeholdsarbeid skal dokumenteres.

Bemanningskrav for taubaner (tekst fra forskriften)

Taubaner må bemannes med tilstrekkelig driftspersonell for å ivareta brukernes sikkerhet og unngå taubaneulykker, alvorlige taubanehendelser og taubanehendelser.

Bemanningskrav fra leverandøren av den enkelte taubane legges til grunn som et utgangspunkt for taubanevirksomhetens krav til nødvendig bemanning.

Taubanevirksomheten skal i sin vurdering av nødvendig bemanning ta hensyn til spesielle forhold ved påstigningsplasser, avstigningsplasser og eventuelle særlige forhold ved den enkelte taubane.

For svevebaner i drift skal driftslederen eller den stedfortredende driftslederen alltid være til stede eller i umiddelbar nærhet. Svevebaner skal ha tilgjengelig nødvendige mannskaper i tilfelle det oppstår behov for evakuering.

Vaktens oppgaver

Vakten ved påstigningsplasser og avstigningsplasser skal ha konstant oppsyn med at på- og avstigning foregår sikkert og riktig.

Vakten skal

 • påse at eventuelle sikkerhetsbøyler lukkes og åpnes i rett tid
 • yte hjelp til passasjerene ved behov
 • om nødvendig stanse taubanen

Vakten skal påse at barn under 140 cm ikke kjører stolheis uten å være i følge med voksne i samme stol, med mindre det er gjort spesielle tiltak for å hindre at barna kan falle ut av stolen. Vakten må være ekstra oppmerksom på at alle passasjerer, og særlig barn, kommer seg helt opp i stolen og at bøylen er helt lukket før stolen forlater påstigningsplassen.

Nødstopp må være lett tilgjengelig for vakten.

Redningsplan og redningsøvelser

Det skal utarbeides en redningsplan som viser hvordan passasjerene skal kunne tas ned fra stolene i tilfelle driftsstans.

En skjematisk oversikt over redningsplanen skal settes opp i vaktrom og andre steder hvor personer som er involvert i redningsplanen normalt oppholder seg.

Det skal være tilstrekkelig redningsutstyr til stede. Organisert redningstjeneste må kunne etableres, slik at samtlige passasjerer kan evakueres ned til bakken innen en tid slik at passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare. Det skal skje innen maksimalt to timer for baner med stoler og normalt tre timer for baner med lukkede kabiner. Tiden regnes fra da heisen stoppet og til samtlige passasjerer er trygt nede på bakken. Selve redningsaksjonen er imidlertid ikke ferdig før passasjerene er brakt fram til oppvarmede rom, vei for sikker videretransport, ambulanse e.l.

Redningsmannskapet instrueres i bruk av redningsutstyret av driftslederen eller annen kompetent person. En av driftspersonalet skal ha ansvar for at redningsutstyret til enhver tid er komplett og utplassert i henhold til redningsplanen.

Hvilket redningsutstyr som behøves må vurderes i hvert tilfelle ut fra hensyn til terrenget og stolenes høyde over terrenget. Evakueringen må kunne foregå uten at passasjerene bidrar aktivt.

For avstander opp til 8,0 meter mellom stolsete og bakken er det akseptabelt å bruke stiger hvis forholdene tillater det. Ved evakuering med stige må den ansvarlige lederen av stigelaget selv gå opp stigen og forsikre seg om at den er forsvarlig festet til stolen. Passasjerene fires ned med nedfiringssele. 

Ved begynnelsen av hver sesong skal det gjennomføres en større redningsøvelse. I øvelsen skal alle parter som inngår i redningsplanen delta. Alle nye redningsmenn bør gå ned i hver eneste stol som tilhører en redningsstrekning. Alle stigelag skal trene i praktisk bruk av stigen.

Redningsøvelsen skal avholdes slik at også de lengste, bratteste og høyeste spennene involveres i øvelsen. En redningsøvelse i seg selv medfører en viss risiko. Derfor bør man ikke øve på redning på andre personer enn anleggets personale.  Redningsøvelser skal evalueres. 

Spesialtrening (drilling) i bruk av redningsutstyret uten nødvendigvis å gå opp på bæretrekktauet skal arrangeres etter behov gjennom sesongen. Når nye personer blir involvert i redningsplanen skal disse få en fullstendig opplæring og innføring i redningsopplegget og i bruk av utstyret. Opplæring av nye personer bør i startfasen foregå i områder av heisen der det er liten avstand til bakken.

I løpet av det første driftsåret og senere ved behov, eksempelvis ved skifte av nedfiringsutstyr, skifte av driftsleder, skifte av driftsleders overordnede o.l., bør det foretas begrensede øvelser under særdeles vanskelige værforhold for å gjøre seg kjent med begrensningene redningsberedskapen har under slike værforhold.

Beredskapsplanen må omtale selektiv redning av utsatte passasjerer. Planen må vise hvordan det som del av evakueringen vurderes hvilke passasjerer som må reddes ned først, for eksempel små barn, folk med lite klær osv. Dette kan føre til at et redningslag begynner på et annet punkt enn først forutsatt, eller at disse personene reddes med stige om det er mulig.

Redning av passasjerer som bruker sit-ski må øves på spesielt med utstyret som kreves for slik redning.

Beredskapsplanen må omfatte en plan for, og øving på, kameratredning. Virksomheten må ha utstyr nok til også å kunne redde ned en redningsmann ved behov.

Varslingsøvelse

For å teste beredskapen bør det avholdes varslingsøvelser der alt redningspersonale innkalles uten forvarsel. Varslingsøvelsen avsluttes når alle redningslag er på plass ved sine respektive master med det nødvendige redningsutstyret. Tidsforbruket måles og vurderes mot den maksimalt tillatte evakueringstiden.

Reparasjoner og arbeid på anlegget

For reparasjoner og arbeid på anlegget gjelder Arbeidstilsynets krav. Ved arbeid på anleggene må det utvises spesiell aktsomhet slik at personalet ikke utsettes for ulykker. Farlige situasjoner kan lett oppstå ved at anlegget blir startet utilsiktet, ved berøring av bevegelige deler eller ved fall fra master.

Driftslederen må orientere personalet om hvilke sikkerhetstiltak som skal treffes og om bruken av disponibelt hjelpeutstyr, så som leidere, stiger, plattformer, arbeidskurver, kommunikasjonsutstyr, sikkerhetsbelter, etc.

Arbeid i tilknytning til bevegelige deler i master og stasjoner må ikke settes i gang uten at følgende sikkerhetstiltak er truffet:

 • Skiltet «Arbeid pågår» må settes opp på kjøreplassen.
 • Startbryteren må være avlåst.
 • Ved arbeid i master eller på stasjoner som ikke krever at heisen kjøres under arbeidets gang, må sikkerhetsstrømkretsen brytes.
 • Hvis arbeidet gjør det nødvendig at anlegget kjøres mens arbeidet pågår, må kjørerommet alltid være bemannet av en person med klare instrukser. De som arbeider må da ha kontakt med denne personen enten ved hjelp av transportabelt kommunikasjonsutstyr eller telefon.
 • Når anlegget skal startes, må den som kjører gjenta startordren og få den bekreftet innen han starter.
 • Ved arbeid i master, etc. må det være minst to personer til stede.

Det nødvendige verktøyet som behøves for kontroll og vedlikehold må finnes på anlegget.

Prøvekjøring etter reparasjoner og endringer utføres under tilsyn av driftslederen. Driften gjenopptas etter uttrykkelig bestemmelse av driftslederen, og etter at denne har overbevist seg om at driftssikkerheten kan anses for god.

Flytting av klemmer

Faste klemmer skal flyttes i henhold til leverandørens anvisning. 

Kontroll av tau

Bæretrekktau og strammetau kontrolleres visuelt jevnlig og etter leverandørens anvisninger. Spleiser og områder med trådbrudd eller andre skader kontrolleres spesielt nøye. Ved hver flytting av faste klemmer skal området hvor klemmen har stått, kontrolleres for klemskader.

Bæretrekktau skal prøves magnetinduktivt. Magnetinduktiv prøving gjøres etter gitte intervaller i henhold til relevant standard og dokumenteres etter kravet i taubaneforskriften.

Strammetau skiftes i henhold til leverandørens anvisning, men minst hvert 12. år.

Hvis bæretrekktauet har forlenget seg slik at strammeinnretningen eller vendeskiven nærmer seg sin endestilling, må tauet kortes inn.

Det må være høyst fire spleiser på et bæretrekktau. Avstanden mellom to spleiser skal være minst 3000 x taudiameteren.