Regelverk innen markedsovervåking

Regelverk som gjelder jernbanemarkedet, Jernbanetilsynets markedsovervåking og jernbanevirksomhetenes rettigheter og plikter.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Jernbaneforskriften

Regulerer blant annet fordeling av infrastrukturkapasitet, avgifter og markedsovervåking og tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Forskrift om tilgang til serviceanlegg og jernbanerelaterte tjenester

Regler for jernbaneforetak sin tilgang til serviceanlegg (terminaler, verksted med mer) og tjenester i disse. Blant annet om tidsfrister for behandling av søknader om tilgang til tjenester og krav til beskrivelse av serviceanlegget.

Forskrift om fastsettelse av fremgangsmåter og kriterier til bruk ved testing av økonomisk likevekt

Krav til testen av økonomisk likevekt som SJT skal gjøre hvis noen ber om det, etter at noen har meldt inn en ny persontransporttjeneste med jernbane som ikke er omfattet av en PSO-avtale.

Forskrift om beregning av kostnader som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten

Regler om hvordan Bane NOR skal regne ut infrastrukturavgifter basert på den direkte følgen av den enkelte togtjenesten.

Forskrift om offentlig persontransport

Regler for hvordan Jernbanedirektoratet skal tildele kontrakter om offentlig persontransport, herunder direktetildeling av offentlige persontogtjenester.

Se konsolidert versjon av EUs forordning.

Forskrift om framgangsmåter og kriterier med hensyn til rammeavtaler for tildeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet

Regler som Bane NOR må oppfylle når de inngår rammeavtaler med jernbaneforetak om bruk av infrastrukturkapasitet.

Forskrift om rapporteringsplikt innenfor rammen av overvåking av jernbanemarkedet

Detaljerte regler for krav til hvilke data SJT må rapportere til EU-kommisjonen om jernbanemarkedet i Norge, og hvilket format disse dataene må være i.

Forskrift om kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet

Regler om kravene Bane NOR kan stille til finansielle garantier av jernbaneforetak og andre som søker om kapasitet på jernbaneinfrastrukturen.

Forskrift om fastsettelse av reglene som skal følges ved innkreving av avgifter for kostnadene ved støyvirkninger

Regler for en ordning som Bane NOR skal fastsette for innkreving av avgiftene for kostnadene ved støyvirkninger forårsaket av rullende materiell for godstrafikk. Ordningen gjaldt frem til 31. desember 2021.