§ 2-2. Delegering av oppgaver til sekretariatet

§ 2-2. Delegering av oppgaver til sekretariatet

Nemnda kan bare delegere beslutningsmyndighet i den grad det er uttrykkelig tillatt etter øvrige bestemmelser i denne forskriften.